Lootboksy. Wirtualne przedmioty (na razie?) poza kontrolą ustawodawców

Lootbox, a więc element gry komputerowej zawierający wirtualne przedmioty, który użytkownicy nabywają poprzez mikropłatności, odpowiada za pokaźną część obrotów branży gier. Mimo że lootboksy bywają uznawane za formę hazardu, to transakcje dotyczące takich zawartości nie zostały do tej pory skutecznie uregulowane poprzez przepisy krajowe ani unijne. Polskie Ministerstwo Finansów zajmowało zaś sprzeczne stanowiska w tej sprawie.

Wypowiedzenie umowy leasingu a możliwość jej kontynuowania

Na gruncie orzecznictwa sądów można dopuścić argumentację, zgodnie z którą możliwe jest wznowienie i kontynuowanie umowy leasingu – nawet mimo złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Aby tak się stało, w sytuacji gdy korzystający ureguluje swoje zobowiązania, finansujący powinien sporządzić pisemne oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia umowy, a następnie uzyskać pisemne potwierdzenie od korzystającego, że ten wyraża zgodę na cofnięcie oświadczenia złożonego wcześniej przez leasingodawcę.

99% udziałów a obowiązkowe ubezpieczenie. Co wynika z uchwały Sądu Najwyższego?

Praktyka ZUS ukierunkowana jest na utożsamianie dominujących wspólników spółek wieloosobowych, którzy posiadają powyżej 90% udziałów, ze wspólnikami jednoosobowych spółek, co przekłada się na podleganie przez takie osoby obowiązkowi w zakresie ubezpieczenia społecznego. Linia orzecznicza sądów w tej kwestii była natomiast niejednolita. Sytuacja może ulec zmianie za sprawą niedawnej uchwały Sądu Najwyższego, choć z uwagi na to, że została podjęta w składzie trzyosobowym, nie ma ona mocy zasady prawnej.

Uchwała NSA a obrót nieruchomościami objętymi „dekretem Bieruta”

Już od połowy lat 90. ubiegłego wieku sądy orzekają w tzw. sprawach dekretowych dotyczących gruntów warszawskich. Kwestie te doczekały się również wielu publikacji, opracowań i monografii. Wydawało się, że linia orzecznicza w tej kwestii jest ugruntowana. Aż do 10 kwietnia 2024 r., kiedy Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę mającą istotny wpływ na orzecznictwo w sprawach dekretowych.

Nowelizacje ustawy o rachunkowości

W ostatnich miesiącach ustawodawca aktywnie modyfikuje ustawę o rachunkowości, wprowadzając szereg nowych przepisów w odpowiedzi na zmieniające się przepisy unijne. Przejrzystość podatkowa ma zostać zwiększona poprzez nałożenie nowych obowiązków raportowych na międzynarodowe korporacje. Większego grona polskich podatników będą dotyczyć zmiany w zakresie kryteriów progowych dla celów rachunkowości oraz sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zbycie samochodu przed złożeniem wniosku o rejestrację – stanowisko Ministerstwa​

Choć znowelizowane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym przewidują, że możliwość odstąpienia od złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, w sytuacji gdy zostanie on sprzedany przed upływem terminu przewidzianego na złożenie wniosku, dotyczy jedynie pojazdów zakupionych w Polsce, to w ocenie Ministerstwa Infrastruktury takie uprawnienie przysługuje właścicielowi pojazdu, niezależnie od tego czy został on nabyty w kraju czy za granicą. Ta kwestia ma szczególnie istotne znaczenie dla podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem samochodami.

Zwrot dofinansowania covidowego z FGŚP. Przedsiębiorcy dostają nakazy zapłaty

Wojewódzkie urzędy pracy domagają się zwrotu przyznanych środków od niektórych przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami covidowego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ratowanie miejsc pracy. Urzędy wnoszą pozwy szczególnie w trybie postępowania upominawczego, w ramach którego sądy orzekają bez przeprowadzania rozprawy. Pojawiły się też pierwsze rozstrzygnięcia – niekorzystne dla przedsiębiorców. Mogą oni jednak wnieść zaskarżenie, co powoduje że nakazy tracą moc, a dalsze postępowania będą się toczyć w normalnym trybie.

DAC7 od 1 lipca 2024 r. Skarbówka zyska dane sprzedających w sieci?

Rynek e-commerce, którego globalna wartość w ubiegłym roku wyniosła około 16 bilionów dolarów (zgodnie z raportem Gemiusa „E-commerce w Polsce 2023”) nieprzerwanie święci triumfy i zdaje się mieć swoje limity jeszcze daleko przed sobą. Odpowiedzią na błyskawiczną transformację cyfrową większości aspektów naszego życia, w szczególności tych dotyczących handlu online, ma być unijna dyrektywa DAC7. Polska implementuje ją z opóźnieniem, a operatorzy platform cyfrowych będą zmuszeni do wstecznego przekazania danych o sprzedawcach.

Sąd korzystnie w sprawie faktur wystawionych z naruszeniem ustawowego terminu

WSA w Warszawie w wyroku z marca 2024 r. odpowiedział na pytanie spółki reprezentowanej przez Gekko Taxens, czy w przypadku gdy od momentu wystawienia przez dostawcę faktury do dnia odbioru towaru (i powstania obowiązku podatkowego u dostawcy) upłynie więcej niż 30 dni (w aktualnym stanie prawnym – 60 dni), będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym u dostawcy powstał obowiązek podatkowy. Stanowisko Sądu różni się od tego, które wcześniej w tej sprawie prezentował Dyrektor KIS.

Jak uniknąć dziedziczenia niechcianego spadku?

Gdy sytuacja prawna dziedziczonego spadku jest niejasna lub gdy wartość długów przewyższa wartość wykazaną w inwentarzu stanu czynnego spadku, spadkobierca zwykle nie jest zainteresowany jego dziedziczeniem. Aby było to możliwe, musi on złożyć skuteczne oświadczenie o odrzuceniu spadku, przestrzegając ustawowego terminu, który wynosi 6 miesięcy. Uchylenie się od skutków prawnych niezachowania tego terminu jest możliwe, ale wymaga podjęcia dodatkowych działań przez niedoszłego spadkobiorcę, a także wykazania, że dochował on należytej staranności.