Nowe warunki techniczne mające zastosowanie do budynków. Jest nowe rozporządzenie

W dniu 9 listopada b.r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawiera ono wiele zmian w zakresie wymogów technicznych i usytuowania budynków. Ma być odpowiedzią na wiele budzących niepokój zjawisk związanych z tzw. patodeweloperką, na które składają się m.in. minimalne odległości pomiędzy budynkami, budowa tzw. mikroapartamentów czy brak koniecznej infrastruktury.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zwiększyła ochronę pracowników

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw zmieniła część regulacji Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących sporów sądowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Wzmocniła ona pozycję zatrudnionych, m.in. poprzez zobowiązanie pracodawcy do dalszego zatrudnienia pracownika aż do wydania wyroku przez sąd odwoławczy, a także zwiększenie trwałości stosunku pracy pracowników szczególnie chronionych.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kto skorzysta z nowych uproszczeń?

Procesy połączeniowe cieszą się nieustającym zainteresowaniem ze strony podatników. Niezależnie od sposobu, w jaki są one przeprowadzane, towarzyszy im konieczność przeprowadzenia szeregu skomplikowanych i mocno sformalizowanych czynności, choć w pewnych sytuacjach obowiązujące przepisy przewidują możliwość zastosowania uproszczeń. Nowelizacja KSH, która weszła w życie 15 września 2023 r. wprowadziła kolejne ułatwienia. Którzy podatnicy mogą z nich skorzystać?

Skarga na OpenAI w UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpatruje skargę na firmę OpenAI, twórcę powszechnie znanego ChatGPT. Zarzuty dotyczą niezgodnego z prawem przetwarzania danych, działania o niskiej rzetelności oraz nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Podobne skargi na OpenAI trafiały także do organów nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w innych krajach Unii. Do unormowania relacji nowych technologii z RODO może przyczynić się m.in. projektowana dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – przepisy obowiązują, wątpliwości pozostały

31 sierpnia 2023 r. weszła w życie większość zmian do ustawy „O gospodarce nieruchomościami”, jak również do ustawy „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”, dzięki którym firmy (i inne osoby prawne) mogą – pod pewnymi warunkami – przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w odrębną własność. Poniżej omawiamy najważniejsze z tych zmian.

Wydłużenie okresu tzw. małego ZUS plus

Nowelizując ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawodawca umożliwił stosowanie tzw. małego ZUS plus przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozwiązanie obowiązujące od 1 sierpnia 2023 r. ma jednak charakter jednorazowy i mogą z niego skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy albo nadal stosują tę ulgę, albo osiągnęli ustawowy, 36-miesięczny limit korzystania z małego ZUS plus w tym roku. Dodatkowe 12 miesięcy nie przysługują zaś osobom, które prawo do ulgi utraciły w poprzednich latach.

Zamieszanie z przepadkiem pojazdów nietrzeźwych kierowców. Od kiedy sankcje?

Po tym jak w grudniu 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację kodeksu karnego, przewidującą przepadek pojazdu lub jego równowartości, w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, sankcje miały zacząć obowiązywać w grudniu 2023 r. W marcu bieżącego roku wejście w życie tych regulacji odroczono jednak do 14 marca 2024 r. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że wejście w życie sankcji przyspieszono i miałyby one obowiązywać od 1 października 2023 r. Choć większość przepisów nowelizacji kodeksu karnego faktycznie ma wejść w życie w tym terminie, nie dotyczy to regulacji stanowiących o przepadku pojazdów – te mają zacząć obowiązywać 14 marca 2024 r.

Prawne wyzwania w świecie nowoczesnych technologii, czyli ChatGPT a RODO

W kontekście stosowania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji wyzwaniem jest m.in. poszanowanie naczelnych zasad wynikających z RODO, takich jak odpowiednie przechowywanie, przetwarzanie i zabezpieczenie danych użytkowników czy zagwarantowanie prawa do bycia zapomnianym. Wątpliwości dotyczące ich realizacji skłaniają poszczególne państwa do wszczynania dochodzeń w sprawie praktyk związanych ze sztuczną inteligencją, a Unię Europejską do stworzenia regulacji dotyczących korzystania z tego typu rozwiązań.

Niekonstytucyjna definicja budowli w podatku od nieruchomości. Czy nadal ją stosować?

Po głośnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zdefiniowanie budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości poprzez odesłanie do definicji budowli na gruncie prawa budowlanego za niezgodny z ustawą zasadniczą, wydano pierwsze wyroki, odnoszące się do ustalania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w okresie poprzedzającym zmianę przepisów przez ustawodawcę i wykonanie wyroku Trybunału. Jakie stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny?

Dyrektywa Omnibus po raz kolejny przedmiotem wyjaśnień. Część 2

Organy zdają sobie sprawę z trudności stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. regulacji wynikających z tzw. Dyrektywy Omnibus, czego efektem są wyjaśnienia wydane przez Prezesa UOKiK. W drugiej części artykułu, który jest im poświęcony, skupiamy się na kwestiach związanych z obliczaniem tzw. cen omnibusowych, ich prezentacją, a także sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów.