Wkrótce nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zatrudniania cudzoziemców

Wkrótce nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zatrudniania cudzoziemców

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi został przekazany do konsultacji społecznych. Przewiduje on – podobnie jak dotychczas obowiązujące rozporządzenie – 6 typów zezwoleń na pracę. Zmiany mają dotyczyć m.in. wniosków o wydawanie zezwoleń na pracę składanych w formie elektronicznej. Co istotne, Minister Rodziny i Polityki Społecznej ma czas na wydanie rozporządzenia do 29 lipca 2022 r. Jeszcze w tym roku rząd ma też przyjąć projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Konieczność wydania rozporządzenia w takim terminie wynika z warunku określonego w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym dotychczasowe przepisy wykonawcze – wydane na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zachowują moc nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 17 grudnia 2021 r., tj. od dnia 29 stycznia 2022 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zaprezentowano już projekt ww. rozporządzenia, które zostało przygotowane na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

6 typów zezwoleń

Jak wynika ze wspomnianego projektu, znaczące modyfikacje w zakresie rodzajów zezwoleń na pracę nie są planowane. Projekt przewiduje bowiem następujące typy zezwoleń:

  1. A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP;
  2. B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury;
  3. C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego (w rozumieniu ustawy o PIT) z pracodawcą zagranicznym;
  4. D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium RP i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
  5. E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP w innym celu niż wskazany w pkt 2–4;
  6. S – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium RP w zakresie działalności określonych według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP (zezwolenie na pracę sezonową).

Tak jak dotychczas, wnioski o wydawanie zezwolenia na pracę lub pracę sezonową będą mogły być składane w formie papierowej lub elektronicznej. W tym zakresie doprecyzowano jednak, że wnioski w formie elektronicznej będą składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, co ma ułatwić i przyspieszyć całą procedurę.

Projekt zawiera także przepisy regulujące tryb postępowania w zakresie wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń.

Elektronicznie? Tylko przez praca.gov.pl

Tak jak do tej pory, do rozporządzenia mają zostać dołączone załączniki w postaci wzorów dokumentów, m.in. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP, zezwoleń na pracę cudzoziemca na terenie RP i oświadczeń pracodawców powierzających cudzoziemcom wykonanie pracy.

Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto, że – tak jak dotychczas – wnioski o wydawanie zezwolenia na pracę lub pracę sezonową będą mogły być składane w formie papierowej lub elektronicznej. W tym zakresie doprecyzowano jednak, że wnioski w formie elektronicznej będą składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, co ma ułatwić i przyspieszyć całą procedurę, gdyż – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – dotychczasowe wnioskowanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu utrudnia i wydłuża postępowanie.

Z uwagi na ochronę danych osobowych ustawodawca rezygnuje z wymogu dołączania do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy, co w opinii autorów projektu ma ograniczyć nadużycia polegające na wyłudzaniu zezwoleń na pracę przez osoby posługujące się danymi osobowymi innych osób.

W projekcie doprecyzowano również, że oświadczenie pracodawcy o braku karalności za przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia, ma być zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.

Czekając na nowelizację ustawy

W projekcie dodano także przepisy przejściowe określające, że do postępowań wszczętych przed wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia, należy stosować przepisy dotychczasowe, tj. wynikające z rozporządzenia z 7 grudnia 2017 r. Jak wynika z projektu, rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Na początku maja 2022 r. projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Kiedy i w jakim ostatecznie kształcie zostanie wydany, dowiemy się w najbliższym czasie.

Warto dodać, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy rząd zobowiązał się również do nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie Rady Ministrów, projekt nowych regulacji zakłada m.in. likwidację tzw. testu rynku pracy. Planowana modyfikacja przepisów ma również umożliwić korygowanie lub usuwanie z obrotu prawnego omyłkowo wpisanych do ewidencji bądź zbędnych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nowa ustawa ma także kompleksowo określać zasady elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Wśród celów zapowiadanych regulacji wskazano również efektywne i szybsze prowadzenie postępowań administracyjnych, a także ograniczenie nadużyć wobec cudzoziemców oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

Żaneta Napora

Autor: Żaneta Napora, adwokat