1 lipca 2022 r. – ważna data na gruncie akcyzy!

1 lipca 2022 r. – ważna data na gruncie akcyzy!

kampery

Niedługo minie rok od wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. To o tyle istotna informacja, że dokładnie 1 lipca 2022 r. u podmiotów, które dokonywały „przeróbek” w zarejestrowanych pojazdach, które w ich wyniku zmieniły rodzaj na samochód osobowy, powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian. W efekcie podmioty te będą zobowiązane złożyć deklarację oraz obliczyć i zapłacić akcyzę. Nowelizacja wskazuje również terminy dokonania powyższych czynności.

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku akcyzowym weszły w życie 1 lipca 2021 r. Nowelizacja wprowadziła dwie nowe czynności opodatkowane akcyzą, w związku z czym od drugiej połowy ubiegłego roku opodatkowaniu akcyzą podlegają także:

  • dokonanie w samochodzie innym niż samochód osobowy (a więc w samochodzie np. ciężarowym), zarejestrowanym w Polsce, zmian konstrukcyjnych, które spowodowały zmianę rodzaju tego pojazdu na samochód osobowy, a także
  • nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego w Polsce, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który na wcześniejszym etapie obrotu dokonał czynności podlegającej opodatkowaniu, a ponadto w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona. 

Szczególna konstrukcja dla zmian konstrukcyjnych

Nowelizacja zawierała oczywiście także regulacje wskazujące, kiedy w powyższych przypadkach powstaje obowiązek podatkowy. Określenie tego momentu jest istotne w celu ustalenia, kiedy podatnik powinien złożyć stosowną deklarację i zapłacić akcyzę. Co do zasady znowelizowana ustawa akcyzowa określa, że:

  • w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych samochodu innego niż samochód osobowy, zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy – obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania tej czynności, a
  • w przypadku nabycia lub posiadania samochodu osobowego, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności opodatkowanej, a nie ustalono, że podatek został zapłacony – obowiązek podatkowy powstaje z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tego samochodu.

Jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (w tym na samochód typu kamper), nastąpiło przed 1 lipca 2022 r., to obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r. Oznacza to, że w odniesieniu do wszystkich takich „przeróbek”, których dokonano od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., obowiązek podatkowy powstanie właśnie 1 lipca 2022 r.

W przypadku opodatkowania „dokonania zmian konstrukcyjnych” ustawodawca przewidział jednak szczególną konstrukcję odnoszącą się do momentu powstania obowiązku podatkowego dla „przeróbek” dokonywanych przed 1 lipca 2022 r. Moment powstania obowiązku podatkowego dla takich sytuacji został przesunięty o 1 rok. W odniesieniu do zmian konstrukcyjnych dokonanych w zarejestrowanych samochodach ciężarowych, w wyniku których powstawały samochody osobowe, obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał, a zatem od takich czynności co do zasady akcyza nie została jeszcze zapłacona. Mimo tego, część dealerów bądź firm leasingowych dokonujących takich przeróbek samochodów zarejestrowanych, zdecydowało się składać deklaracje w tym zakresie i płacić akcyzę na bieżąco. 

W ustawie nowelizującej przepisy akcyzowe wprowadzono przepis, który stanowi, że jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy (w tym na samochód typu kamper), nastąpiło przed 1 lipca 2022 r., to obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r. Oznacza to, że w odniesieniu do wszystkich takich „przeróbek”, których dokonano od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., obowiązek podatkowy powstanie dopiero 1 lipca 2022 r.

Terminy w praktyce

Powstanie obowiązku podatkowego w tej dacie wpływa również na terminy innych zobowiązań po stronie podatnika. Właśnie od 1 lipca 2022 r. należy liczyć 14 dni na złożenie deklaracji uproszczonej oraz 30 dni na obliczenie i zapłatę akcyzy. Warto jednak przypomnieć, że złożenie deklaracji i zapłata akcyzy muszą nastąpić nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku gdy jego sprzedaż odbyła się przed dniem złożenia tego zawiadomienia – w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

W świetle powyższego podmioty, które dokonały opisanych zmian konstrukcyjnych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., powinny złożyć deklarację AKC-US najpóźniej 15 lipca 2022 r., a także obliczyć i zapłacić akcyzę do 31 lipca 2022 r. (który w tym roku wypada w niedzielę, zatem w praktyce termin ten wydłuży się do 1 sierpnia 2022 r.)