Korekta za paliwo zakupione dystrybuowane z wykorzystaniem kart paliwowych – NSA pyta TSUE

Korekta za paliwo zakupione dystrybuowane z wykorzystaniem kart paliwowych – NSA pyta TSUE

Ważne postanowienie! Naczelny Sąd Administracyjny skierował do TSUE pytanie prejudycjalne w zakresie wykładni art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, pytając, czy zasadne jest uniemożliwienie podatnikowi korekty takich faktur, jeśli – po pierwsze – działał on w dobrej wierze i w oparciu o powszechną wykładnię organów podatkowych, a po drugie, nabywca tak czy inaczej byłby uprawniony do odliczenia (bądź zwrotu) podatku naliczonego od nabytego paliwa, jeśli faktury z tego tytułu wystawiłyby stacje benzynowe.

Pytanie dotyczy sytuacji podatnika działającego w dobrej wierze, który w wyniku błędnej wykładni przepisów prawa wadliwie uznał, że z jednej strony nabywa paliwo, a z drugiej – dokonuje jego dostawy, podczas gdy faktycznie świadczył usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną od VAT.

Więcej: Postanowienie NSA z 15.11.2019 r., sygn. akt I FSK 1535/17

WSA w Gdańsku: odszkodowanie od ubezpieczyciela stanowi w całości przychód

Warto odnotować wyrok WSA w Gdańsku, który orzekł, że odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela nie można utożsamiać ze zwrotem wydatków poniesionych na naprawę samochodu osobowego. Wypłata środków pieniężnych przez ubezpieczyciela wynika bowiem z innego tytułu prawnego, tj. umowy ubezpieczenia, zawartej przez spółkę z ubezpieczycielem.

Więcej: Wyrok WSA w Gdańsku z 19.11.2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1445/19

WSA we Wrocławiu: konferencja z częścią rozrywkową jest usługą kompleksową

Organizacja wydarzenia, złożonego z części merytorycznej i rozrywkowej na rzecz nabywcy stanowi jedno świadczenie złożone, tzw. usługę kompleksową, w związku z tym podatnikowi będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tej usługi – tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Więcej: Wyrok WSA we Wrocławiu z 21.11.2019 r., sygn. akt III SA/Wa 519/19

Sankcje za wpłatę na konto spoza białej listy nie dotyczą kompensat

Na koniec o stosowaniu przepisów o tzw. białej liście w zakresie kompensat. Wchodzące w życie od 1 stycznia 2020 r. sankcje za dokonanie zapłaty przelewem na inny rachunek niż figurujący na białej liście, nie będą miały zastosowania do kompensat. Oznacza to, że spółka nie będzie narażona na wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych w drodze kompensaty, w przypadku transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 21.11.2019r., nr 0111-KDIB1-2.4010.380.2019.1.MS

marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska