Zmiana w orzecznictwie! Podatek od nieruchomości od wyciągów i kolejek

Odbiór samochodu po 31 grudnia 2018 r. a nowe przepisy

Nowelizacja przepisów o PIT i CIT, która zaczęła obowiązywać od 2019 r., wprowadziła istotne zmiany w zakresie rozliczeń umów leasingowych. Raty można zaliczać w całości do kosztów jedynie w odniesieniu do samochodów o wartości do 150 tys. zł netto. Czy firma, która zawarła umowę leasingu w 2018 r., ale samochód odebrała już w 2019 r., może stosować „stare” zasady?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że w przypadku zawarcia umowy leasingu przed końcem 2018 r. w sytuacji, gdy odbiór pojazdu od leasingodawcy nastąpi w trakcie 2019 r., przedsiębiorca zaliczy całość rat leasingowych do kosztów podatkowych (o ile w 2019 r. umowa leasingu nie uległa zmianie lub odnowieniu, a jedynie uzupełniono ją o szczegóły np. w zakresie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz terminów płatności).

Podobne było zdanie przedsiębiorcy, który złożył wniosek o interpretację. Twierdził on, że dla oceny skutków podatkowych zawarcia umów leasingu nie będzie miał znaczenia fakt dostarczenia samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy leasingu, w kwietniu 2019 r. Jak bowiem wynika z art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod pojęciem umowy leasingu rozumie się „umowę nazwaną w Kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów. Zgodnie natomiast z art. 7091 Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów, umowa leasingu zostaje zawarta w momencie złożenia zgodnego oświadczenia woli przez finansującego i korzystającego, a dla jej ważności nie ma znaczenia moment wydania rzeczy będącej przedmiotem tej umowy. W związku z tym należy przyjąć, że umowa leasingu samochodu zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment wydania tego samochodu (np. w 2019 r.), będzie objęta regulacjami podatkowymi obowiązującymi w 2018 r. W konsekwencji, fakt dostarczenia samochodu w 2019 r. nie ma znaczenia dla oceny daty zawarcia umowy leasingu.

Więcej: Interpretacja indywidualna z 21.8.2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.315.2019.1.MM

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur