Koszty finansowania dłużnego a leasing operacyjny – kolejny wyrok

Koszty finansowania dłużnego a leasing operacyjny – kolejny wyrok

Przełom roku obfitował w orzeczenia sądowe oraz interpretacje podatkowe wydawane dla podmiotów z branży leasingowej. Dotyczyły one m.in. kwestii istotnych zmian umowy leasingu oraz zastosowania przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.

Umowa leasingu operacyjnego w ramach leasingu zwrotnego stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu stawką 23% VAT

W przedmiotowej sprawie podatnik zapytał organ podatkowy po pierwsze, czy w przypadku w opodatkowania umowy sprzedaży przedmiotu leasingu właściwą stawką VAT będzie 23%, po drugie – czy wskazana stawka będzie miała również zastosowanie w zakresie opodatkowania wszystkich rat leasingowych w ramach umowy leasingu. Po trzecie, czy leasingobiorca będzie odliczyć podatek VAT od rat leasingowych w pełnej wysokości. Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe względem wszystkich trzech pytań, jednocześnie uzasadniając, że „w rozpatrywanej sprawie w ramach operacyjnego leasingu zwrotnego wystąpią dwie niezależne czynności pod- legające opodatkowaniu, zarówno dostawa przedmiotu leasingu – urządzenia służącego do pomiarów i morskich badań, jak i usługa leasingu operacyjnego będzie podlegała opodatkowaniu stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT – stawką 23%”. W konsekwencji, podatnik „będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie uprawniony do obniżenia pełnej kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe w ramach opisanej umowy leasingu”.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 10.12.2019 r., nr 0114-KDIP4.4012.720.2019.2.AS

Ograniczenie dla kosztów eksploatacji może mieć zastosowanie także do tych, ujętych w wartości początkowej

Ograniczenie dla kosztów eksploatacji samochodów osobowych, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r., znajdzie także zastosowanie do części odpisów amortyzacyjnych, w zakresie w jakim dotyczącą one wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, które to wydatki ujęte zostały przez podatnika w wartości początkowej środków trwałych. Środki trwałe podatnika obejmowały w tym przypadku wytwarzane bądź ulepszane sieci światłowodowe, a jeden z elementów składających się na wartość początkową tych środków trwałych stanowiły wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodów służbowych pracowników.

Więcej: Wyrok WSA w Poznaniu z 23 stycznia 2020 r., sygn. I SA/Po 680/19

Rezygnacja leasingobiorcy z ubezpieczenia OC i AC firmy leasingowej nie stanowi istotnej zmiany umowy leasingu

Jeżeli w wyniku aneksowania umowy leasingu dotyczącego zmiany ubezpieczyciela, nie ulegnie zmianie pozostała treść umowy, to nie będzie miał zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., a zatem podatnik nadal będzie miał prawo do rozliczania umowy leasingu na dotychczasowych zasadach (sprzed 1 stycznia 2019 r.).

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 24.1.2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.490.2019.1.AD

Brak możliwości dysponowania zwrotem nadwyżki VAT naliczonego w okresie badania jego zasadności przez organ podatkowy

W przypadku, gdy urząd skarbowy bada zasadność zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, to podatnik nie może zaliczyć tej kwoty na pokrycie zobowiązań z tytułu CIT i zaliczek na PIT od pensji pracowników za ten sam okres.

Więcej: Wyrok NSA z 14 stycznia 2020 r., sygn. I FSK 1317/17

Koszt uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności pożyczkowej

Zdaniem NSA przez ‘poniesienie’ kosztu uzyskania przychodu należy rozumieć każdy faktycznie dokonany odpis nie będący wydatkiem, ale powodujący zmianę w strukturze aktywów lub pasywów osoby prawnej. W ocenie NSA nie ma więc podstaw do uznania za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży wierzytelności wyłącznie należności głównej, bowiem za taki koszt powinny zostać uznane również pozostałe należności takie jak np. od- setki, opłaty odszkodowawcze oraz wartość nominalna wierzytelności, której z tytułu sprzedaży wyzbywa się ze swojego majątku zbywca.

Więcej: Wyrok NSA z 17 grudnia 2019 r., sygn. II FSK 367/18

Nabycie wierzytelności pieniężnych, które nie jest czynnością ściągania długów, jest objęte zwolnieniem z VAT

W analizowanym przypadku, spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planowała nabyć portfel wierzytelności pożyczkowych od podmiotu powiązanego będącego jednocześnie bankiem krajowym. W związku z tym, spółka zapytała organ podatkowy, czy nabywanie wierzytelności pieniężnych w tej sytuacji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług oraz czy usługa świadczona przez spółkę na rzecz banku podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Zdaniem WSA, istotą świadczenia spółki na rzecz banku jest zapewnienie bankowi finansowania, a więc przekazanie środków pieniężnych w zamian za nabyte wierzytelności. Dlatego też, opisana transakcja stanowi cesję wierzytelności, a nie ściąganie długów jak błędnie wywiódł organ w interpretacji. W konsekwencji, przedmiotowe świadczenie jest objęte zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 23 stycznia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1047/19

Koszty finansowania dłużnego zdefiniowane w art. 15c ust. 12 ustawy o CIT nie mają zastosowania do leasingu operacyjnego

WSA w Warszawie podkreślił, że leasing operacyjny stanowi opłatę za użytkowanie danego dobra i w praktyce bardzo często nie ma wyszczególnionych części odsetkowych. Natomiast w oparciu o wykładnię funkcjonalną art. 15c ust. 12 ustawy o CIT należy uznać, że omawiany przepis dotyczy tylko leasingu finansowego. Jest to kolejny już wyrok WSA potwierdzający taką tezę.

Więcej: Wyrok WSA w Warszawie z 8 stycznia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1516/19

Dostawa towaru i zakup pakietu serwisowego nie jest usługą kompleksową

Dostawa towaru wraz z pakietem serwisowym (obejmującym usługi polegające na prowadzeniu bieżących przeglądów serwisowych oraz usuwaniu wszelkich usterek urządzeń) stanowi na gruncie ustawy o VAT dwie samodzielne i niezależnie opodatkowane czynności w postaci dostawy towaru oraz świadczenia usług. W związku z tym obowiązek podatkowy dla tych czynności powstanie odpowiednio z chwilą dostawy towaru i wykonania usługi. Natomiast, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w zakresie otrzymanej kwoty.

Więcej: Interpretacja Dyrektora KIS z 7.1.2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.697.2019.1.IR

Nadwyżki nie można przenosić w nieskończoność

W ocenie NSA, z orzecznictwa TSUE wynika prawo do określenia przez kraje członkowskiego granicznego terminu odliczenia podatku. Upływ tego terminu oznacza zarówno brak możliwości weryfikacji zasadności zwrotu przez urząd skarbowy, jak i utratę przez podatnika prawa do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kolejnych deklaracjach podatkowych. W konsekwencji, jeżeli doszło do przedawnienia, podatnik nie będzie uprawniony do tzw. „rolowania” podatku.

Więcej: Wyrok NSA z 14 stycznia 2020 r., sygn. I FSK 685/19

 
marta_szafarowska

Autor: Marta Szafarowska