Nowe projekty rozporządzeń dotyczących KSeF

Nowe projekty rozporządzeń dotyczących KSeF

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa nowe projekty rozporządzeń Ministra Finansów, które mają związek z KSeF. Jedno z nich to rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, drugie – rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Za sprawą drugiego z nich określone mają zostać zasady oznaczania kodami QR zwizualizowanych faktur, a także faktur wystawionych w trakcie awarii lub niedostępności KSeF. Oba projekty rozporządzeń są obecnie na etapie konsultacji publicznych, które mają potrwać do 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w zakresie fakturowania

Pierwszy projekt jest rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Dostosowuje on dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur do wprowadzonych rozwiązań KSeF. Wśród istotnych rozwiązań przewidzianych w projekcie, które dotyczą wdrażania obligatoryjnego KSeF, należy wymienić:

 • dodanie do katalogu danych na fakturze dokumentującej czynności zwolnione, NIP-u nabywcy i sprzedawcy (od 1 stycznia 2025 r.) – w związku z dostosowaniem do obowiązku wystawiania faktur w KSeF, w ramach którego faktury dystrybuowane będę właśnie na podstawie NIP;
 • dodanie regulacji upraszczających i ułatwiających dokumentowanie usług ciągłych, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (np. dostawa mediów, usługi najmu, leasingu itd.), które będą obowiązywać od 1 lipca 2024 r.; faktura ustrukturyzowana nie będzie musiała zawierać miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonywanych usług oraz ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto).

Drugie rozporządzenie

Jednak istotniejszym z perspektywy podatników jest drugi z opublikowanych projektów. Określa on takie kwestie jak:

 • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF;
 • sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień;
 • sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z KSeF;
 • zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w KSeF – bez konieczności uwierzytelniania – do: faktury ustrukturyzowanej, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT (czyli faktur wystawionych w okresie awarii lub niedostępności KSeF) – po przesłaniu ich do KSeF, a także faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu KSeF;
 • sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, które są udostępniane nabywcom zagranicznym w sposób z nimi uzgodniony oraz faktur używanych poza KSeF (tzw. zwizualizowanych faktur),
 • sposób oznaczania faktur wystawionych w okresie awarii lub niedostępności KSeF, które są udostępniane nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF.
 

W przypadku otrzymanych faktur, które zostaną wystawione w trakcie awarii lub niedostępności KSeF oraz tzw. wizualizacji e-faktur, nabywcy będą mogli uzyskać dostęp do takich dokumentów w KSeF poprzez kod weryfikujący (QR) oraz podanie numeru faktury, numeru NIP i kwoty należności.

Problematyczne kody QR

Jednak najważniejszą kwestią, do której odnosi się projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, jest oznaczanie e-faktur kodami QR w przypadku ich tzw. wizualizacji lub wystawionych w trakcie awarii lub niedostępności KSeF. Do tej pory było to niejako zagadką, bowiem same przepisy nie wskazywały, na jakich zasadach i w jaki sposób ma się odbywać oznaczanie e-faktur tymi kodami.

Projekt rozporządzenia wskazuje, że w przypadku otrzymanych faktur, które zostaną wystawione w trakcie awarii lub niedostępności KSeF oraz tzw. wizualizacji e-faktur (przypadki określone w art. 106gb ust. 5 ustawy o VAT), nabywcy będą mogli uzyskać dostęp do takich dokumentów w KSeF poprzez kod weryfikujący (QR) oraz podanie:

 • numeru faktury,
 • swojego numeru NIP, oraz
 • kwoty należności ogółem.

Projekt rozporządzenia określa ponadto szczegółowo kwestie elementów, które powinny zawierać kody weryfikujące umieszczane na fakturach wystawionych w poszczególnych sytuacjach – zakres tych danych jest, z oczywistych względów, różny w zależności od tego, czy faktura jest już wystawiona poprzez KSeF i wizualizowana, czy też jest wystawiona w trybie awaryjnym, a więc poza KSeF.

Rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur ma wejść w życie 1 lipca 2024 r., a więc jednocześnie z rozpoczęciem wejścia w życie obligatoryjnego korzystania z KSeF.