Rzecznik TSUE wskazuje odpowiedzialnego za fikcyjne faktury

Czy w sytuacji, gdy pracownik wystawia fałszywą fakturę (niedokumentującą rzeczywistej transakcji) w imieniu pracodawcy – bez jego wiedzy i zgody – do zapłaty VAT wykazanego na takiej fakturze zobowiązany będzie on sam, czy jego pracodawca, a więc podatnik, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury? Do tego sprowadzało się pytanie prejudycjalne, które Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wskazówki w zakresie oczekiwanego rozstrzygnięcia TSUE dostarcza opinia rzeczniczki generalnej Trybunału.

Wynajmowany lub leasingowany pojazd wykorzystywany za granicą a prawo do odliczenia

Podatnik, który nabywa w Polsce usługi wynajmu samochodów wykorzystywanych do realizacji robót budowlanych na nieruchomościach położonych poza terytorium Polski, co do zasady ma prawo do odliczenia VAT z wystawionych na jego rzecz faktur dokumentujących usługę najmu, a samą usługę najmu należy uznać za opodatkowaną podatkiem VAT w Polsce, a nie w państwie, na terytorium którego prowadzone są prace budowlane. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS.

Dobra passa podatników chcących skorzystać z ulgi na złe długi – trwa nadal

NSA po raz kolejny potwierdził, że w okresie obowiązywania niezgodnych z prawem unijnych przepisów dotyczących ulgi na złe długi, które w 2020 r. zakwestionował TSUE, podatnicy mogli pozostawać w przekonaniu, że nie przysługuje im prawo zastosowania tej instytucji. W takich przypadkach warunek związany z dwuletnim terminem na skorzystanie z ulgi można pominąć, a czas na dokonanie korekt upływa w ciągu trzech lat od końca roku, w którym opublikowano wyrok TSUE, a więc 31 grudnia 2023 r. Warto wykorzystać czas do końca roku i zweryfikować możliwość zastosowania ulgi.

Obowiązkowy KSeF coraz bliżej, wiadomo coraz więcej

Od podpisania przez Prezydenta ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF minął miesiąc, a Ministerstwo Finansów – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wydało już pierwsze wyjaśnienia, tym razem dotyczące nowego wzoru faktury ustrukturyzowanej, który będzie również miał zastosowanie od 1 lipca 2024 r. Ponadto, Ministerstwo Finansów zajmuje kolejne stanowiska w zakresie powstających wątpliwości podatników dotyczących funkcjonowania Systemu i prawidłowości wystawiania e-faktur.

Net-billing – czy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci podlega VAT?

Czy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci w przypadku rozliczenia w systemie net-billing, na podstawie zawartej umowy kompleksowej, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT? To jedna z kwestii, do której odniósł się Dyrektor KIS w wydanej niedawno interpretacji. Potwierdził w niej prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w kontekście konieczności opodatkowania VAT takiej czynności, a także wskazał, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozliczenia net-billing i jak liczyć podstawę opodatkowania dla tej czynności.

Zakupy pracownicze. Które mają związek z czynnościami pracodawcy i uprawniają do odliczenia VAT?

Może się wydawać, że z perspektywy pracodawcy świadczenia pracownicze stanowią nieistotne zagadnienie podatkowe – oczywiście poza kwestią prawidłowej kalkulacji zaliczek na poczet PIT. Warto natomiast zwrócić tu uwagę, że są to często świadczenia angażujące istotne wartości wydatków i/lub częstotliwe. Mogą więc one mieć wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy jako płatnika PIT, ale też jako podatnika VAT.

Nieodpłatne przekazanie małżonkowi koparko-ładowarki jednak z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny – podobnie jak Dyrektor KIS – uznał, że nieodpłatne przekazanie małżonkowi środka trwałego (towaru) wykorzystywanego przez podatnika w prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu VAT, a małżeńska wspólność majątkowa nie będzie decydująca dla skutków podatkowych takiej transakcji z uwagi na autonomię prawa podatkowego. Wcześniej korzystną wykładnię w tej sprawie prezentował WSA w Gdańsku, ale po ponad 4 latach wydany przez niego wyrok został uchylony.

Deklaracja „zerowa” VAT – często składana bezzasadnie

Brak otrzymania przez biuro rachunkowo-księgowe dokumentów umożliwiających prawidłowe przygotowanie deklaracji VAT za dany okres nie jest okolicznością uzasadniającą złożenie deklaracji „zerowej”. Składając ją w takiej sytuacji, podmiot odpowiedzialny za dokonywanie rozliczeń w imieniu podatnika ryzykuje odpowiedzialnością na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

Ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF z podpisem Prezydenta. Co dalej?

Zgodnie z oczekiwaniami, pomimo odrzucenia przez Senat przepisów wprowadzających obowiązek stosowania KSeF, Sejm przyjął ustawę, a następnie przekazał ją Prezydentowi, który złożył pod nią swój podpis 7 sierpnia 2023 r. Prace podatników związane z przygotowaniem do wystawiania e-faktur nabierają tempa, choć po ich stronie pojawiają się wątpliwości związane m.in. z fakturami konsumenckimi, rozliczaniem wydatków na wdrożenie Systemu czy nadawaniem uprawnień w KSeF.

Co z odliczeniem VAT od wydatków na integrację pracowników i współpracowników?

Dwa niedawne wyroki dostarczają pewnych wskazówek w zakresie rozliczania wydatków na organizację wyjazdów integracyjnych, choć nie wyjaśniają wszystkiego. W odniesieniu do pracowników NSA uznał, że wydatki na integrację nie dają prawa do odliczenia VAT przy jednoczesnym braku konieczności opodatkowania VAT z tytułu nieodpłatnych świadczeń. WSA w Warszawie potwierdził zaś prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących nabycie usługi organizacji imprezy w części dotyczącej współpracowników.