Nowe regulacje dotyczące białej listy podatników

Nowe regulacje dotyczące białej listy podatników

19 czerwca br. w dzienniku ustaw została opublikowana długo zapowiadana ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z założeniami ustawy zmieniającej wydłużony został termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie na rachunek nieuwzględniony na Białej Liście z 3 do 7 dni. Zmieniona została też właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego należy złożyć przedmiotowe zawiadomienie. Od 1 lipca 2020 r., w przypadku konieczności złożenia ZAW-NR, podatnicy są bowiem zobowiązani do kierowania tego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy (a nie jak wcześniej – dostawcy).

Ustawa zmieniająca wprowadziła także wyłączenie sankcji w zakresie podatków dochodowych w przypadku płatności dokonanej na rachunek spoza Białej Listy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Dokonując więc płatności za pomocą split payment podatnik w ogóle nie będzie zobowiązany do sprawdzania czy rachunek dostawcy figuruje w rejestrze Szefa KAS.

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur