Tarcza 4.0 weszła w życie

Tarcza 4.0 weszła w życie

Opublikowano treść ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Według rządu głównym celem kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej jest obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19. Jakie rozwiązania przewiduje tzw. tarcza 4.0?

W ramach tzw. tarczy 4.0 wprowadzono możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kar umownych i odszkodowań powstałych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, zapłaconych z m.in. z tytułu: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług lub też zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad.

Tzw. tarcza 4.0 wprowadziła także możliwość odliczenia niezapłaconej wierzytelności od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki (zastosowanie tzw. ulgi na złe długi) począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (dotychczas był to termin 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Dotychczas zawieszenie terminu raportowania schematów podatkowych krajowych miało zastosowanie na mocy tarczy 1.0 i obejmowało okres od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r. Nowa tarcza 4.0 wprowadziła przedłużenie dotychczasowego okresu zawieszenia do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, lub stanu epidemii. Zmiany nie dotyczą jednak schematów podatkowych transgranicznych.

Przedsiębiorcy mogą już skorzystać z dopłat finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. W efekcie przedsiębiorcy będą uprawnieni do skorzystania z kredytów o obniżonym oprocentowaniu, z uwagi na częściowe pokrycie odsetek przez BGK. Dopłaty są udzielane na okres do 12 miesięcy i nie są zaliczane do przychodów.

Na mocy tzw. tarczy 4.0 wprowadzono wyłączenie uprawnienia do żądania odsetek, w przypadku wyznaczenia w umowie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, dla dużych przedsiębiorców będących wierzycielami. Zabieg ten ma na celu poprawę płynności i uwolnienie przedsiębiorców z sektora MŚP od potencjalnych dodatkowych kosztów związanych z naliczeniem odsetek przez wierzyciela mającego znaczną przewagę finansową.

Tarcza 4.0 wydłużyła terminy m.in. na sporządzenie informacji o cenach transferowych (TP-R) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

  • 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Podatnicy mogą posługiwać się certyfikatem rezydencji, którego data ważności upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zarówno w okresie obowiązywania tych stanów, jak i w okresie 2 miesięcy po ich odwołaniu. Dodatkowo, tarcza 4.0 wprowadziła też możliwość posługiwania się przez podatników kopią certyfikatu rezydencji w okresie obowiązywania ww. stanów oraz – analogicznie – w okresie 2 miesięcy po ich odwołaniu. Istotne jest jednak, aby informacje wynikające z kopii certyfikatu rezydencji nie generowały wątpliwości w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym.

bartosz_mazur

Autor: Bartosz Mazur