Ostatni dzwonek na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych

Ostatni dzwonek na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych

Najbliższe tygodnie będą dla działów księgowości okresem wzmożonej pracy nie tylko przy zamknięciu roku, ale też przy wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów o cenach transferowych. W tym kontekście warto pamiętać o nowym kształcie formularza TPR-C(3), a także o możliwej konieczności aktualizacji posiadanego benchmarku.

Jeśli w trakcie 2020 r. przeprowadzaliśmy transakcje z podmiotami powiązanymi, musimy dopilnować, aby do 31 grudnia 2021 r. wysłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej prawidłowo uzupełnioną informację o cenach transferowych na formularzu TPR oraz złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz zachowaniu cen na poziomie rynkowym.

Aktualna wersja interaktywnego formularza TPR-C(3) różni się od formularza za rok 2019, który składany był w roku ubiegłym. Wynika to z kolejnej nowelizacji przepisów o informacji o cenach transferowych. W tym roku formularz ponownie nie został uproszczony, a dodane zostały do uzupełnienia nowe komórki, takie jak przedmiot transakcji (poza kategorią wybieraną z listy) oraz kraj kontrahenta. W praktyce chcąc uaktualnić zeszłoroczny TPR-C jedynie poprzez zmianę wartości transakcji, najpewniej napotkamy problemy z jego wysłaniem.

Warto pamiętać, że nawet korzystając ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych, transakcje te należy zaraportować w TPR-C, jeśli przekraczają określone progi: 2 mln zł netto dla usług i 10 mln zł netto dla transakcji towarowych i finansowych. Zwolnienie dotyczy dokumentacji lokalnej, jednak mimo braku obowiązków w zakresie jej przygotowania, Krajowa Administracja Skarbowa w żadnym wypadku nie zapomina o transakcjach krajowych wykazywanych w TPR.

Pandemia COVID-19 

W ramach dokumentacji za 2020 r. raportowane są zdarzenia przypadające na pierwszy rok pandemii COVID-19. Wpływ koronawirusa (zarówno pozytywny, jak i negatywny) powinniśmy przeanalizować pod kątem transakcji wewnątrzgrupowych, a następnie uwzględnić w dokumentacji cen transferowych.

Musimy dopilnować, aby do 31 grudnia 2021 r. wysłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej prawidłowo uzupełnioną informację o cenach transferowych na formularzu TPR oraz złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz zachowaniu cen na poziomie rynkowym.


W 2020 r. podmioty powiązane niejednokrotnie podejmowały działania mające uchronić grupę przed negatywnymi skutkami paraliżu gospodarczego, co wpłynęło m.in. na sposoby kalkulacji cen transferowych, zyskowność poszczególnych transakcji, ale także poziom kluczowych wskaźników finansowych całych podmiotów. W konsekwencji może się okazać, że mimo redukcji kosztów i otrzymanej pomocy publicznej, rentowność transakcji wewnątrzgrupowych lub głównej działalności podmiotu uległa obniżeniu i mieści się poniżej przedziału rynkowego wskazanego w benchmarku. 

Aktualność analizy cen transferowych

Należy pamiętać, że jeśli nasz ostatni benchmark dla transakcji wewnątrzgrupowych powstał w związku z poprzednią dużą nowelizacją przepisów o cenach transferowych i potwierdza rynkowość transakcji zawieranych w 2017 r., to w odniesieniu do 2020 r. będzie on już nieaktualny. 

Co do zasady analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata. Wyjątek stanowią sytuacje, w których dochodzi do zmian otoczenia ekonomicznego, które w stopniu znacznym wpływają na sporządzoną analizę. Wówczas zasadne będzie dokonanie aktualizacji benchmarku w roku zaistnienia tej zmiany. W tym kontekście szczególnie ważna jest analiza skutków pandemii i świadomość zmian, jakie odczuliśmy na gruncie transakcji wewnątrzgrupowych. Wskazane będzie również przygotowanie odpowiedniego defence file (w ramach dokumentacji, analizy porównawczej czy analizy zgodności), w którym opiszemy i uargumentujemy zasadność spadku rentowności. 

Raje podatkowe

Wraz z końcem roku powinniśmy również przyjrzeć się transakcjom rajowym i obowiązkom dokumentowania transakcji zawieranych zarówno z podmiotami powiązanymi, ale też – uwaga – niepowiązanymi, które dokonują rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych. W zakresie weryfikacji tych obowiązków powinniśmy dochować należytej staranności np. poprzez pozyskanie od naszych niezależnych kontrahentów oświadczeń o braku dokonywania rozliczeń z podmiotami, mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. 

Rok 2020 na celowniku

Ryzyko kontroli podatkowych za rok 2020, który aktualnie raportujemy, jest dość wysokie. Jak wiemy, część podmiotów, które odnotowały spadki przychodów i konsekwentnie dochodów za COVID-owy rok, była już wzywana do przedstawiania wyjaśnień w zakresie spadku wartości podatku dochodowego odprowadzonego do budżetu państwa. Po otrzymaniu przez administrację skarbową pełnego materiału analitycznego wynikającego z TPR, możemy spodziewać się, że fiskus zapuka również do naszych drzwi. Powinniśmy być przygotowani do tego już teraz.