Zaliczka od NFZ a powstanie przychodu – trzeba poczekać na NSA?

WSA w Warszawie poparł stanowisko podatnika, a tym samym uznał błąd w interpretacji przepisów ustawy o CIT przez Dyrektora KIS. Zdaniem Sądu, zaliczki wypłacone przez NFZ w ramach tzw. 1/12 kontraktu nie były przychodem w chwili wystawienia faktury VAT, ponieważ nie powodowały one przysporzenia o charakterze definitywnym. Spór dotyczący rozliczeń z okresu pandemii COVID-19 ostatecznie będzie musiał jednak rozstrzygnąć NSA.

Zwrot dofinansowania covidowego z FGŚP. Przedsiębiorcy dostają nakazy zapłaty

Wojewódzkie urzędy pracy domagają się zwrotu przyznanych środków od niektórych przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami covidowego dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ratowanie miejsc pracy. Urzędy wnoszą pozwy szczególnie w trybie postępowania upominawczego, w ramach którego sądy orzekają bez przeprowadzania rozprawy. Pojawiły się też pierwsze rozstrzygnięcia – niekorzystne dla przedsiębiorców. Mogą oni jednak wnieść zaskarżenie, co powoduje że nakazy tracą moc, a dalsze postępowania będą się toczyć w normalnym trybie.

Spory z urzędami pracy związane z rozliczaniem dofinansowania w ramach tarczy

Tzw. ustawa covidowa nie zakazywała możliwości łączenia wsparcia oferowanego przez ZUS i WUP. Teraz jednak urzędy pracy żądają od niektórych przedsiębiorców zwrotu części uzyskanego dofinansowania składek na ZUS, wskazując, że beneficjenci nie spełnili warunków umowy z powodu nieterminowego uregulowania należności wobec zakładu ubezpieczeń. Tymczasem pomoc oferowana przez ZUS dotyczyła właśnie… odroczenia terminu płatności składek. Co więcej, domagając się zwrotu, WUP stara się wykorzystać niewiedzę przedsiębiorców.

Sąd po stronie podatnika w sprawie zwrotu nadpłaty w kontekście tzw. ustawy covidowej

Zasada in dubio pro tributario przewiduje, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Była ona jednym z kluczowych czynników, na który powołał się WSA w Warszawie, rozstrzygając, że organ niezasadnie odmówił podatnikowi wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w VAT w sytuacji, gdy tzw. ustawa covidowa czasowo zawieszała bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

Ustawa covidowa a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z uchwały 7 sędziów NSA wydanej 27 marca 2023 r. wynika, że art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy covidowej nie może być stosowany w kontekście wydłużania terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych. Powinno się to przyczynić do ujednolicenia praktyki stosowania tego przepisu przez organy podatkowe, która dotąd w wielu przypadkach była niekorzystna dla podatników. Sprawą otwartą pozostaje to, czy uchwała, która odwołuje się wprost do potencjalnych zobowiązań podatników, będzie przydatna również w kontekście sporów dotyczących postępowań nadpłatowych.

Odwołanie stanu epidemii COVID-19 a raportowanie schematów podatkowych. Czy coś się zmieni?

patrzenie przez lupę

Jeśli kończący się 16 maja stan epidemii płynnie przejdzie w stan zagrożenia epidemicznego, obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) nie zostaną (po ponad 2 latach) odwieszone. W związku z mniejszym napływem dokumentacji urzędnicy skarbowi pracują nad jakością wcześniejszych zgłoszeń, w wyniku czego część postępowań dotyczących przesłanych zgłoszeń o schematach jest umarzanych, a niektóre z danych numerów NSP – unieważnianych.

Praca zdalna zostanie w końcu uregulowana?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą, dzięki której zasady pracy zdalnej zostaną unormowane. Projekt przewiduje, że wykonywanie pracy na odległość będzie wymagało porozumienia z pracodawcą, który zwróci pracownikom koszty pracy poza biurem. Będzie mógł on jednak także kontrolować obecność i pracę zatrudnionych.

Ostatni dzwonek na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych

Najbliższe tygodnie będą dla działów księgowości okresem wzmożonej pracy nie tylko przy zamknięciu roku, ale też przy wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów o cenach transferowych. W tym kontekście warto pamiętać o nowym kształcie formularza TPR-C(3), a także o możliwej konieczności aktualizacji posiadanego benchmarku.

Sądy potwierdzają: regulacje covidowe skuteczne w sprawach podatkowych

Zdaniem organów podatkowych i resortu finansów regulacje covidowe przewidujące brak rozpoczęcia lub zawieszenie terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, nie miały zastosowania do spraw podatkowych. Podatników wzięły w obronę sądy, twierdząc, że ochrony przed negatywnymi skutkami ewentualnego uchybienia terminom w czasie pandemii nie można interpretować zawężająco.