Ostatnia chwila na uzupełnienie TPR-C! W czym pomoże ministerialny informator?

Ostatnia chwila na uzupełnienie TPR-C! W czym pomoże ministerialny informator?

Zbliża się termin realizacji obowiązków związanych z cenami transferowymi. Informację TPR należy przesłać do 31 stycznia 2024 r. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wydanie informatora TPR, zawierającego pytania i odpowiedzi, które dotyczą nie tylko aspektów technicznych związanych z wypełnianiem formularzy, ale też kwestii merytorycznych, które ułatwią poprawną realizację obowiązków przez zagraniczne zakłady oraz mikro i małych przedsiębiorców.

Choć informator TPR nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu ordynacji podatkowej, to z perspektywy zagadnienia cen transferowych pełni on funkcję szczególnie wartościowego przewodnika, wnosząc istotną wartość dodaną.

Struktura zaktualizowanego informatora została dostosowana do formularza TPR w piątej wersji, podzielonego na sekcje od A do F. Już na samym początku, ze względu na nową formułę, która zakłada interaktywne wypełnianie formularza, duży nacisk położono głównie na aspekty techniczne, a także na rozstrzyganie wątpliwości dotyczących procesu składania i podpisywania TPR.

W tym miejscu szczególnie należy zwrócić uwagę na sposób składania informacji w przypadku zagranicznych zakładów. Zmiana, która zaszła w sekcji B formularza pomiędzy jego czwartą a piątą wersją, budziła pewne wątpliwości dotyczące właściwego składania raportów. Sekcja w poprzedniej wersji tj. B. Dane podmiotu składającego informacje została zastąpiona: B. Dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja. Informator wyjaśnia tę kwestię, wskazując, że jeśli w sekcji B., wybrano identyfikator podatkowy NIP, to wówczas należy podać NIP zagranicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność za pomocą zakładu zlokalizowanego w Polsce. Co więcej, w takiej sytuacji informację TPR powinna podpisać osoba upoważniona w tym oddziale do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy (pytanie 17).

Zaktualizowany informator oczywiście uwzględnienia jedną z kluczowych zmian w TPR – czyli organ, do którego jest składana informacja. W tym aspekcie należy również zaznaczyć, iż Ministerstwo podkreśliło, że do czasu opublikowania nowych wzorów Informacji TPR, możliwe było składanie raportów za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. za pomocą historycznych formularzy TPR-C oraz TPR-P w wersji czwartej (pytanie 21).

Kolejną kwestią jest wskazanie zasady określania statusu mikro / małego przedsiębiorcy na potrzeby skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dołączania analizy cen transferowych do dokumentacji lokalnej. W ramach opracowania określono, za jaki okres należy badać warunki umożliwiające uzyskanie statusu, a także odniesiono się do tego, czy obie strony transakcji muszą posiadać status mikro / małego przedsiębiorcy, aby móc skorzystać ze zwolnienia (pytania 65–66).

To, że zbliżający się termin realizacji obowiązku złożenia TPR (31.01.2024) pokrywa się z innymi terminami podatkowymi, oznacza prawdopodobieństwo znacznego spowolnienia serwera, co ostatecznie może uniemożliwić wysyłkę TPR (system informuje, że proces wysyłki TPR może trwać od kilku minut do kilku dni). Dlatego zaleca się niezwlekanie z przesyłaniem TPR do ostatniej chwili!

Nowym, a zarazem bardzo istotnym punktem, jest metoda kalkulacji wpływu korekt porównywalności na wyniki analizy cen transferowych. Ministerstwo udzieliło szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu obliczania procentowego wpływu korekty porównywalności na zmianę wyniku analizy cen transferowych, wzbogacając odpowiedzi o konkretne przykłady (pytania 85-86).

Ciekawym uzupełnieniem informatora jest wprowadzenie tabeli dotyczącej rubryki wartości transakcji w kontekście transakcji finansowych – szczególności w kontekście pojawiających się wątpliwości podatników, które przyczyniają się do wzrostu ryzyka popełnienia przez nich błędów. Przedstawienie tych informacji w tak uporządkowanej formie na pewno rozwieje niektóre pytania i ułatwi poprawne wypełnienie formularza (pytanie 121).

W informatorze nie mogło zabraknąć także zagadnienia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowych warunkach transakcji objętych dokumentacją, które dotychczas stanowiło oddzielny dokument (pytania 148-149).

Informator zawiera również obszerne wyjaśnienia z zakresu podpisu informacji TPR. W tej sekcji m.in. znajdują się odpowiedzi na takie pytania jak: jakim podpisem podpisać TPR, w jakiej formie należy wyznaczyć członka organu wieloosobowego do podpisania informacji TPR, a także czy w przypadku informacji TPR dopuszczalny jest tzw. wielopodpis (pytania 150-162).

TPR dla podmiotów przejętych

23 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący składania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku przez podmioty przejęte.

W komunikacji Ministerstwo Finansów odniosło się do obowiązków podmiotu przejmującego, stwierdzając, że jest on zobowiązany do złożenia osobnej informacji TPR dotyczącej podmiotu przejętego. Wypełniając formularz, podmiot przejmujący składa go do właściwego urzędu skarbowego, postępując zgodnie z poniższym schematem:

  • w sekcji B podaje swoje dane identyfikacyjne;
  • w sekcjach C, D i F umieszcza dane dotyczące podmiotu przejętego;
  • w sekcji A podaje dane urzędu skarbowego właściwego dla swojej siedziby oraz okres i cel dotyczące podmiotu przejętego;
  • dodatkowe informacje, takie jak NIP, nazwa, adres i przeważające PKD podmiotu przejętego, należy umieścić w sekcji E;
  • informację TPR podpisuje podmiot przejmujący.

Nie czekać na ostatnią chwilę!

Narzędzie do wypełniania TPR dostarczone przez Ministerstwo nie jest pozbawione pewnych niedoskonałości. W trakcie naszej pracy napotkaliśmy wiele trudności, które czasem wymagały rozpoczęcia procesu wypełniania Informacji TPR od nowa. Zwłaszcza przy obszernej liczbie transakcji, które podlegają raportowaniu, zalecane jest regularne eksportowanie (nawet nieukończonego) TPR, aby uniknąć utraty postępów pracy.

Zbliżający się termin realizacji obowiązku złożenia TPR (31.01.2024), który pokrywa się z innymi terminami podatkowymi, oznacza również prawdopodobieństwo znacznego spowolnienia serwera, co ostatecznie może uniemożliwić wysyłkę TPR. Dodatkowo, po zakończeniu wszystkich formalności, sam system generuje komunikat, informujący, że proces wysyłki TPR może trwać od kilku minut do kilku dni. W związku z tym zaleca się niezwlekanie z przesyłaniem TPR do ostatniej chwili!

Kończąc, ponownie przypominamy, że:

  • formularz TPR-C musi zostać podpisany przez kierownika jednostki lub inny organ zarządzający, np. wyznaczonego członka zarządu. Przepisy przewidują możliwość podpisywania przez pełnomocnika, przy czym takim pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub biegły rewident. W tym gronie nie ma natomiast księgowego, który nie byłby uprawniony do reprezentacji spółki zgodnie z wpisem ujawnionym w KRS;
  • pełnomocnik musi zostać wcześniej zgłoszony do urzędu skarbowego i otrzymać pełnomocnictwo poprzez złożenie formularza UPL-1.