Ulga na zakup kasy wirtualnej – wydano objaśnienia

Ulga na zakup kasy wirtualnej – wydano objaśnienia

Najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów zawierają szereg wskazówek, mających ułatwić stosowanie ulgi na zakup kasy wirtualnej. Podatnicy mogą dowiedzieć się z nich m.in. tego, że ulga z tytułu kasy rejestrującej przysługuje wyłącznie na zakup oprogramowania, a nie urządzenia, na którym jest ono zainstalowane. Ministerstwo odniosło się również do kwestii ewentualnego zwrotu przyznanej ulgi.

12 sierpnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas wirtualnych, czyli tzw. ulgi na zakup kas, oraz obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK. Minister Finansów zaznaczył jednak, że w mocy pozostają Objaśnienia podatkowe z 11 lipca 2019 r. dotyczące ulgi na zakup kas rejestrujących on-line, a nowy dokument ma jedynie charakter uzupełniający.

Ulga na zakup kas

Zasady stosowania ulgi na zakup kasy wirtualnej

W nowych objaśnieniach wskazano, że kasa wirtualna to oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ono zainstalowane, co oznacza, że ulga z tytułu kasy rejestrującej przysługuje wyłącznie na zakup oprogramowania. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z ulgi są jedynie podmioty z branży transportowej, hotelarskiej i gastronomicznej, a także sprzedawcy wyrobów węglowych, czyli podatnicy wskazani w rozporządzeniu w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych.

Sposób odliczania przez podatników zwolnionych

Objaśnienia potwierdzają również, że sposób odliczania przez podatników zwolnionych z ulgi na zakup kas wirtualnych pozostaje taki sam, jak w przypadku kas on-line. Szczególne zasady dotyczą natomiast taksówkarzy oraz inne podmioty świadczące usługi przewozu osób samochodem osobowym. W przypadku obu grup podatników kasa definiowana jest jako wydzielony moduł aplikacji mobilnej, oddzielna aplikacja zintegrowana ze wspomnianą aplikacją mobilną lub kasa współpracująca z taksometrem. Rodzaj technologii decyduje o tym, czy składając wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kasy wirtualnej, podatnik będzie zobowiązany do dołączenia kopii zaświadczenia o przeprowadzonej ponownej legalizacji taksometru, czy też nie będzie miał takiego obowiązku. Dołączenie kopii świadectwa legalizacji ponownej taksometru będzie konieczne jedynie w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi przewozu osób i bagażu podręcznego taksówkami, a wykorzystywana przez niego kasa wirtualna współpracuje z taksometrem. Takim obowiązkiem nie są zaś objęci podatnicy wykorzystujący kasę wirtualną będącą wydzielonym modułem aplikacji mobilnej albo oddzielną aplikacją współpracująca z aplikacją mobilną.

Zwrot ulgi na rachunek US

Objaśnienia odnoszą się również do kwestii zwrotu przyznanej ulgi do urzędu skarbowej. Kasy wirtualne nie zostały objęte wymogiem poddawania ich obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, dlatego nie ma do nich zastosowania art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, dotyczący zwrotu kwoty ulgi z powodu braku wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego. Oznacza to, że w przypadku tego rodzaju kas, podatnicy, którzy je wykorzystują, będą zobowiązani do zwrotu ulgi jedynie w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą, trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy lub naruszą obowiązki polegające na zapewnieniu połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Zwrotu odliczonej lub zwróconej ulgi należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Przewidziany na to termin zależy od statusu podatnika VAT. Podatnicy VAT czynni zobowiązani są dokonać zwrotu w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, a podatnicy zwolnieni z VAT zobowiązani są dokonać tego do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Kasy wirtualne nie zostały objęte obowiązkiem poddawania ich obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, dlatego nie ma do nich zastosowania przepis dotyczący zwrotu kwoty ulgi z powodu braku wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego. Oznacza to, że w przypadku tego rodzaju kas, podatnicy, którzy je wykorzystują, będą zobowiązani do zwrotu ulgi jedynie w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą, trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy lub naruszą obowiązki polegające na zapewnieniu połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK

Obowiązek ewidencji przelewów

Opublikowane objaśnienia dopuszczają możliwość zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku, bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzymaniu, tj. bez zbędnej zwłoki – w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach, w których podatnik nie wykonuje działalności. W tym przypadku, pod pojęciem „niezwłocznie” należy rozumieć jak najwcześniejszy realny termin na wystawienie i wydanie klientowi paragonu fiskalnego z uwzględnieniem okoliczności, miejsca i czasu dokonania czynności podlegającej obowiązkowi prowadzenia ewidencji.

Podobnie będzie w przypadku wpłat mających miejsce na przełomie miesiąca – z tą różnicą, że w sytuacji, w której wpłaty nie pokrywałyby się z miesiącem powstania obowiązku podatkowego, podatnik powinien dokonać prawidłowego rozliczenia sprzedaży z tej wpłaty za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy, pomniejszając o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za miesiąc, w którym pozyskał on informację o dokonanej wpłacie.

Obowiązek ewidencji zaliczek

Zasada dotycząca przelewów będzie miała zastosowanie również w przypadku otrzymania przez podatnika zaliczki. Oznacza to, że należy ją zaewidencjonować z chwilą otrzymania lub bezpośrednio po uzyskaniu informacji o jej otrzymaniu, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach wolnych od pracy. W ocenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, w jakiej formie dokonano zapłaty.

W końcowym fragmencie wydanych Objaśnień Minister Finansów podkreślił, że to podatnik jest zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia odpowiednich urządzeń ewidencyjnych w taki sposób, aby nie doprowadzić do naruszenia terminu powstania obowiązku podatkowego. Wskazano również, że wpływu na prawidłowe określenie zobowiązania podatkowego nie mogą mieć techniczne przeszkody w pozyskiwaniu informacji dotyczących dokonanych transakcji.

Paulina Furmanek

Autor: Paulina Furmanek, aplikant radcowski