Do wypłaty wynagrodzenia członkowi zarządu Biała lista niepotrzebna

Do wypłaty wynagrodzenia członkowi zarządu Biała lista niepotrzebna

Płatności dokonane przez spółkę przelewem z tytułu wynagrodzeń członków zarządu, na podstawie wystawionych przez nich rachunków niezawierających podatku VAT, na rachunki spoza Białej listy, mogą być potraktowane jako koszt uzyskania przychodu spółki – tak wskazał w niedawnej interpretacji Dyrektor KIS. Decydujące znaczenie w tej sytuacji ma fakt, że osoby fizyczne pełniące funkcje członków zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego nie spełniają przesłanek do uznania ich za przedsiębiorców.

Zasygnalizowana we wstępie interpretacja została wydana 6 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.247.2022.1.BM) na wniosek spółki, która wypłacała swoim członkom zarządu wynagrodzenia na podstawie umów menedżerskich zawartych w 2018 r. Kwoty wynagrodzenia należnego członkom zarządu z tytuły pełnionych przez nich funkcji dokumentowane były za pomocą rachunków i nie zawierały podatku VAT, zaś spółka dokonywała płatności kwot wynikających z tych rachunków na rachunki oszczędnościowe–rozliczeniowe (ROR) wskazane przez członków zarządu.

ZAW-NR dopiero przy dopłacie VAT

W związku z przeprowadzoną weryfikacją umów menedżerskich ustalono, że poszczególni członkowie zarządu mają zawarte w swoich kontraktach postanowienia dotyczące ich odpowiedzialności wobec osób trzecich za swoje działania podczas prowadzenia spółki, co zmusiło członków zarządu do rejestracji na potrzeby VAT. Po dokonaniu rejestracji członkowie zarządu, których dotyczyła omawiana sytuacja, w lipcu 2021 r. wystawili faktury dotyczące usług zrealizowanych w przeszłości i złożyli do właściwych organów podatkowych deklaracje VAT za odpowiednie okresy, wykazując w nich należny podatek VAT.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów członkowie zarządu dokonali płatności zobowiązań z tytułu VAT we właściwej wysokości (wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych), a spółka – w związku z fakturami wystawionymi przez członków zarządu w lipcu 2021 r., dokonała na ich rzecz dodatkowej płatności (z tytułu nieopłaconego wcześniej podatku VAT). Wszystkie płatności w dalszym ciągu realizowane były na osobiste rachunki rozliczeniowe członków zarządu, ale tym razem dokonująca ich spółka zawiadomiła o tym organy skarbowe za pośrednictwem druków ZAW-NR. Spółka nie dokonała podobnego rozliczenia wcześniej przekazanych płatności (tj. nie doszło np. do zwrotu wynagrodzeń członków zarządu i ponownej zapłaty kwot z faktur członków zarządu wraz ze złożeniem zawiadomienia ZAW-NR).

Jeśli członkowie zarządu nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie spełniają warunków, aby uznać ich za przedsiębiorców, to wypłata wynagrodzenia na ich rzecz nie jest objęta nakazem zawartym w art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców, co oznacza, że może ona zostać dokonana na rachunek inny niż firmowy i nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów spółki.

Co mówią przepisy?

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik nie jest uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych kosztu w tej części, w jakiej płatność dotyczyła transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców oraz gdy została ona dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na Białej liście – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Wskazany powyżej przepis art. 15d ust. 1 ustawy o CIT odwołuje się do art. 19 Prawa Przedsiębiorców, zgodnie z którym dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Należy zatem podkreślić, że nie każda płatność realizowana przez podatnika powinna być dokonywana na rachunek uwidoczniony na Białej liście. Obowiązek weryfikacji numeru konta bankowego kontrahenta na Białej liście pojawia się, jeśli spełnione są następujące warunki:

  1. płatność, z którą związana jest transakcja, dokonywana jest na rzecz innego przedsiębiorcy i jest wyższa niż 15 000 zł (przy czym kwota ta jest przekroczona również, jeżeli na jedną transakcję składa się kilka płatności, których wartość łącznie będzie wynosić 15 000 zł lub więcej),
  2. transakcja była potwierdzona fakturą, wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

Warunki określone powyżej stanowią zamknięty katalog, który musi zostać spełniony w całości, aby można było mówić o naruszeniu zasad weryfikacji kontrahenta i jego numeru konta bankowego na Białej liście. Przedstawiając swoje stanowisko, spółka stwierdziła natomiast, że w omawianej sytuacji nie doszło do spełnienia żadnych z opisanych przesłanek, dlatego jej zdaniem wydatki na wynagrodzenie członków zarządu mogą stanowić jej koszty podatkowe za odpowiednie okresy.

Fiskus potwierdza

Organ podatkowy potwierdził, że już brak spełnienia pierwszego warunku pozwala na uznanie, że wypłacone wynagrodzenia nie będą objęte nakazem dokonania płatności na rachunek z Białej listy, więc inny sposób uregulowania należności nie spowoduje uruchomienia sankcji wynikającej z art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, a zatem, że nie wystąpi brak możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych. Co więcej, Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że osoby fizyczne pełniące funkcje członków zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego nie spełniają przesłanek do uznania ich za przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców (osoby te nie miały zarejestrowanej działalności w CEiDG, a tym samym nie posiadały rachunku firmowego, a nawet nie miały możliwości założenia takiego konta). Dyrektor KIS odstąpił od oceny drugiego z warunków (dotyczącego obowiązku potwierdzenia transakcji fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego) i uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Jeśli zatem członkowie zarządu nie posiadają zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie spełniają warunków, aby uznać ich za przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców, to wypłata wynagrodzenia na ich rzecz nie jest objęta nakazem zawartym w art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców, co powoduje, że do takiej transakcji nie znajduje zastosowania sankcja wynikająca z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT. A to w konsekwencji oznacza, że wypłata wynagrodzenia na rzecz członków zarządu spółki – nawet na kwotę przekraczającą 15 tys. zł – może zostać dokonana na rachunek inny niż firmowy (a więc niefigurujący na Białej liście podatników VAT) i nic nie stoi na przeszkodzie, by taki wydatek został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów spółki.

Interpretacja Dyrektora KIS z 6 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.247.2022.1.BM) została wydana na wniosek przygotowany przez Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. na rzecz jednego z Klientów.