Poznaliśmy projekt Polskiego Ładu. Jakie zmiany dla branży leasingowej?

Poznaliśmy projekt Polskiego Ładu. Jakie zmiany dla branży leasingowej?

Opublikowano projekt tzw. Polskiego Ładu, który zakłada wiele zmian w przepisach – część o charakterze rewolucyjnym. Z perspektywy firm leasingowych są one jednak niejednoznaczne. Najbardziej dotkliwą dla branży zmianą będzie tzw. CIT-owski JPK – z uwagi na potencjalne koszty jego wprowadzenia.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt zmian w ustawach podatkowych, określany jako Polski Ład. Jest to projekt o rewolucyjnym charakterze, modyfikujący cały system opodatkowania i oskładkowania dochodów osób fizycznych i prawnych.

Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje, zaprezentowane w projekcie.

1. Najgłośniejszą zmianą jest modyfikacja zasad opodatkowania i oskładkowania osób fizycznych. Cechy nowego systemu to:

 • zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł
 • podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł
 • oskładkowanie dochodów opodatkowanych skalą i podatkiem liniowym składką zdrowotną pobieraną od dochodu (9% bez możliwości odliczenia jej od podatku)
 • specjalna „ulga dla klasy średniej”, neutralizująca efekt zmian dla części pracowników
 • oskładkowanie przychodów „ryczałtowców” składką równą 1/3 stawki ryczałtu

Ponadto:

 • nowe zasady oskładkowania składką zdrowotną całego dochodu nie obejmą wspólników spółek komandytowych i SKA
 • składka zdrowotna będzie też pobierana od dochodów członków zarządu, wypłaconych na podstawie powołania
 • dla kilku grup podatników (niektórzy informatycy i inżynierowie, personel ochrony zdrowia) nowe, obniżone stawki ryczałtu

2. Niezwykle ważną, a niezapowiadaną wcześniej zmianą jest wprowadzenie obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego nowej formy JPK, tj. ksiąg prowadzonych dla celów podatku dochodowego. Reforma ta ma dwie podstawowe konsekwencje. Po pierwsze, konieczne będzie dostosowanie systemu księgowego do przesyłania do urzędu stosownych danych, co będzie się wiązać u większych podatników z bardzo dużymi kosztami. Po drugie, ryzyko ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika znacznie się zwiększy. 

Dobrą wiadomością jest implementacja ww. obowiązku od 1 stycznia 2023 r.

3. Kolejna, bardzo niekorzystna zmiana dotyczy kosztów finansowania dłużnego – podatnik CIT będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 30% EBITDA podatkowej albo 3 mln zł. W praktyce oznacza to podwyżkę podatku o ponad pół mln zł dla tych podatników, którzy wyczerpują aktualnie oba limity.

4. Zapowiedziano też zmiany w zakresie „estońskiego CIT”. Polegają one na likwidacji większości warunków stosowania tego systemu, co może przyczynić się do jego popularyzacji (aktualnie formułę tę stosuje marginalna liczba podatników). Co niezwykle istotne, zwiększona zostanie proporcja odliczenia u wspólnika CIT zapłaconego przez spółkę. W praktyce wspólnik małego podatnika zapłaci podatek według efektywnej stopy opodatkowania ok. 20%.

5. Docelowy system poboru podatku „u źródła” to zmiana zapowiadana od dawna, a więc mało zaskakująca. Zgodnie z zapowiedziami nowe zasady (obowiązek poboru podatku od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł) będzie dotyczył tylko przychodów „pasywnych”, wypłaconych podmiotom powiązanym. Ponadto, rozszerzony zostanie zakres opinii o stosowaniu zwolnienia (obniżonej stawki).

Z uwagi na wczesną fazę prac nad projektem podejmowanie radykalnych działań w tym zakresie byłoby przedwczesne. Już teraz jednak warto przeanalizować skutki zmian dla Państwa firmy tak, by przygotować się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Duże zmiany czekają też podatników VAT. Podatnicy będą mogli tworzyć grupy VAT oraz wybrać opodatkowanie transakcji finansowych. Są to potencjalnie korzystne zmiany dla sektora finansowego.

7. Skorzystają też spółki holdingowe. Preferencje dotyczą dywidend (aktualnie nieobjętych zwolnieniem) oraz transakcji zbycia udziałów.

Wśród pozostałych zmian warto wyróżnić:

 • nowe ulgi przewidziane dla sektora produkcyjnego; dotyczą one zakupu robotów i wprowadzania na rynek nowego produktu
 • ulgę konsolidacyjną – w niektórych przypadkach podatnik będzie mógł odliczyć część wydatków związanych z nabyciem udziałów w innej spółce
 • zmiany w ryczałcie za używanie samochodów (przede wszystkim – ryczałt wyniesie 250 zł dla użytkowników „elektryków” i aut wodorowych)
 • sprzedaż przedmiotów wykupionych z leasingu będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej (nawet jeśli przedsiębiorca wykupi auto prywatnie)
 • zmiana limitu płatności bezgotówkowych na 8 000 zł
 • porozumienie inwestycyjne – to swoista interpretacja indywidualna dla całokształtu biznesu; w praktyce – dostępna będzie dla nielicznych i nietania – będzie kosztować od 100 do 500 tysięcy zł
 • najem poza działalnością gospodarczą będzie opodatkowany wyłącznie ryczałtem lokale mieszkalne nie będą podlegać amortyzacji
 • spółki nieruchomościowe nie będą mogły stosować wyższych stawek amortyzacji dla celów podatkowych niż dla celów księgowych
 • wartość początkowa środków trwałych nabytych przed rozpoczęciem działalności nie będzie mogła przekroczyć wartości rynkowej środka trwałego
 • ograniczenie możliwości zaliczania do k.u.p. wydatków na usługi wspólników („ukryte dywidendy”) – niestety przepis jest niekompletny i intencja MF w tym obszarze nie jest zrozumiała
 • odliczenia dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę i zabytki
 • odliczenie dla podatników nabywających udziały w alternatywnej spółce inwestycyjnej
 • odliczenie z tytułu nabycia terminala płatniczego
 • specjalny ryczałt dla osób prywatnych przenoszących rezydencję podatkową do Polski
 • „sankcje podatkowe” za wypłaty wynagrodzeń „pod stołem”
 • podatek od przerzucania dochodów do państw z niższym podatkiem
 • wygaszanie karty podatkowej
 • zmiany w zakresie cen transferowych
 • zmiany w uldze B+R i IP Box
 • zmiany w CFC

Podsumowanie zmian

Projektowane zmiany są niezwykle dotkliwe dla biznesu i w przypadku wielu przedsiębiorców wymuszą zmianę formy prowadzonej działalności lub opodatkowania. Dla sektora leasingowego są one jednak niejednoznaczne.
 
Wyższe opodatkowanie samozatrudnionych najprawdopodobniej zwiększy presję płacową. Warto zweryfikować opłacalność tej formy współpracy w nowych warunkach.
 
Ustawodawca przewidział też zmiany w prawie bezpośrednio dotyczące branży leasingowej. Teoretycznie wykluczają one korzyści z prywatnego wykupu auta. W praktyce jednak sytuacja jest znacznie bardziej złożona. Nowe przepisy dotyczą tylko PIT (a główna korzyść dotyczy VAT), a i podatek dochodowy leasingobiorcy „obejdą” z dużą łatwością.
 
Prawdopodobnie najbardziej dotkliwą dla branży zmianą będzie „CIT-owski JPK” – z uwagi na potencjalne koszty jego wprowadzenia. Oprócz implementacji samego rozwiązania informatycznego, koniecznie może być też uporządkowanie zasad kalkulacji zobowiązania podatkowego. 
 
Warto ponadto zwrócić uwagę na ulgi dla holdingów i nowe reguły dotyczące podatku „u źródła”. 
 
Bardzo istotne są zmiany w VAT, tj. wprowadzenie grup VAT i opcji opodatkowania transakcji finansowych. Mogą one mieć istotne znaczenie nie tyle dla samych firm leasingowych, co podmiotów z nimi powiązanych, korzystających ze zwolnień z VAT.
 
Z uwagi na wczesną fazę prac nad projektem podejmowanie radykalnych działań w tym zakresie byłoby przedwczesne. Już teraz jednak warto przeanalizować skutki zmian dla Państwa firmy tak, by przygotować się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
b_mazur

Autor: Bartosz Mazur, doradca podatkowy