Przedsiębiorcy chętniej wesprą sport, kulturę, naukę i edukację?

Przedsiębiorcy chętniej wesprą sport, kulturę, naukę i edukację?

Za sprawą Polskiego Ładu resort finansów chce docenić nie tylko podatników, którzy ponoszą wydatki związane z zabytkowymi nieruchomościami. Ustawa przyjęta przez Sejm umożliwi skorzystanie ze specjalnej ulgi przedsiębiorcom wspierającym działalność sportową, kulturalną, naukową i edukacyjną. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Uprawienie do dokonania rozliczenia na preferencyjnych warunkach będzie kierowane do podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej lub według stawki podatku wynoszącej 19% (podatek liniowy). Ulga ma polegać na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na wskazane w ustawie cele.

Szeroki zakres wydatków

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na kluby sportowe takie, jak: zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a nawet wydatki związane ze sfinansowaniem stypendium sportowego.

Z kolei w ramach ulgi na działalność kulturalną podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku koszty poniesione na rzecz instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury prowadzonego na podstawie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku podatkowym. W założeniu zmiana przyjęta przez Sejm ma zachęcić przedsiębiorców do współpracy z podmiotami wspierającymi sport, kulturę, naukę i edukację, pomagając im w uzyskaniu dodatkowego źródła finansowania działalności.

Trzecia z wprowadzanych ulg – na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – umożliwi odliczenie m.in. wydatków poniesionych na stypendia dla studentów za wyniki w nauce albo w sporcie oraz na stypendia naukowe dla doktorantów. Preferencja będzie miała zastosowanie również w przypadku poniesienia kosztów opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, a także kosztów wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.

Dodatkowy przywilej

Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych w roku podatkowym. W założeniu zmiana przyjęta przez Sejm ma zachęcić przedsiębiorców do współpracy z podmiotami wspierającymi sport, kulturę, naukę i edukację, pomagając im w uzyskaniu dodatkowego źródła finansowania działalności. W konsekwencji ulga ma przyczynić się również do wsparcia rozwoju gospodarki. 

Biorąc pod uwagę, że podatnik – oprócz możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne) – uzyska kolejny przywilej w postaci prawa do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy kosztów poniesionych na opisane wyżej cele, nowa ulga może okazać się dla przedsiębiorców bardzo atrakcyjna i być przez nich często stosowana. 

Katarzyna Jessa

Autor: Katarzyna Jessa, adwokat, mediator