„Wejście w prawa do zaliczki” zwolnione z obowiązku fiskalizacji

„Wejście w prawa do zaliczki” zwolnione z obowiązku fiskalizacji

leasing

Firmy oferujące leasing konsumencki mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej wpłat otrzymywanych w związku z takimi umowami, jeżeli są one dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. W wydanej niedawno interpretacji organy podatkowe wypowiedziały się w kwestii możliwości skorzystania ze zwolnienia w przypadku, gdy klient będący osobą fizyczną najpierw dokonuje przelewu na konto dealera, a następna kwota ta zaliczana jest na poczet pierwszej raty leasingowej.

Leasing konsumencki, choć często wybierany w wielu krajach Europy Zachodniej, u nas zyskuje popularność powoli. Na oferujących ten produkt firmach, z uwagi na świadczenie usług dla osób prywatnych, spoczywają szczególne obowiązki ewidencyjne przewidziane w przepisach o VAT dla sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych. Obowiązuje tu zasada prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przewidziane są od niej jednak pewne wyjątki, które określa aktualnie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wśród tych wyjątków znajduje się świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia). 

Jest to zwolnienie, które może być stosowane przez firmy leasingowe w odniesieniu do opłat otrzymywanych z tytułu świadczenia usług leasingu na rzecz osób fizycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że jednym z warunków stosowania tego zwolnienia jest konieczność otrzymania przez świadczącego usługę zapłaty za wykonaną usługę za pośrednictwem m.in. banku – na rachunek bankowy podatnika.

Fiskus wskazał, że obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku wpływ każdej kwoty widoczny jest na rachunku bankowym dostawcy przedmiotu leasingu, a dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty z chwilą zawarcia umowy leasingu są przekazywane do wnioskodawcy.

Kwestia ta może budzić wątpliwości w przypadku tzw. wejścia w prawa do zaliczki. Zagadnienie to występuje w sytuacji, w której klient (osoba fizyczna) wpłaca kwotę pieniężną na rachunek bankowy dostawcy przedmiotu leasingu (np. dealera samochodów), a następnie dostawca ten dokonuje przelewu prawa do tej kwoty pieniężnej na rzecz firmy leasingowej, a ta zalicza tę kwotę na poczet płatności pierwszej raty leasingowej.

Wówczas istnieje wątpliwość, czy ww. warunek stosowania zwolnienia z obowiązku fiskalizacji został spełniony dla zaliczki na poczet pierwszej raty leasingowej, skoro kwota pieniężna została wpłacona na rachunek bankowy dealera, a nie leasingodawcy.

Wątpliwość ta została ostatnio rozwiana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który potwierdził możliwość stosowania zwolnienia z fiskalizacji przez firmę leasingową w sytuacji, gdy dochodzi do „wejścia w prawa do zaliczki” (interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 0112-KDIL3.4012.382.2021.1.AK). Fiskus uznał, że za możliwością stosowania zwolnienia z fiskalizacji przemawia m.in. „wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku wpływ każdej kwoty widoczny jest na rachunku bankowym dostawcy przedmiotu leasingu, a dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty z chwilą zawarcia umowy leasingu są przekazywane do wnioskodawcy.”

Należy jednak pamiętać, że opisywana interpretacja indywidualna zapewnia ochronę wnioskodawcy. Oznacza to, że do stosowania zwolnienia z fiskalizacji należy podchodzić z ostrożnością i najlepszym rozwiązaniem byłoby wystąpienie do organu podatkowego z własnym wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej.

Joanna Pęczek-Czerwińska

Autor: Joanna Pęczek-Czerwińska, doradca podatkowy