Więcej czasu na rozliczenie roczne. Co ze sprawozdaniami?

Więcej czasu na rozliczenie roczne. Co ze sprawozdaniami?

Długo zapowiadane rozporządzenie Ministra Finansów, które wydłuża o 3 miesiące terminy na złożenie rocznej deklaracji i zapłatę podatku, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Którzy podatnicy skorzystają z wydłużonych terminów i czy będą oni mieli więcej czasu również na realizację obowiązków związanych ze sprawozdaniem finansowym?

Z art. 1 rozporządzenia wynika, że podatnicy CIT, u których data zakończenia roku podatkowego przypada na okres pomiędzy 1 grudnia 2022 r. a 28 lutego 2023 r., mogą o 3 miesiące później (a więc do 30 czerwca 2023 r.) zrealizować obowiązki związane:

  • ze złożeniem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy deklaracji CIT-8 (CIT-8AB w przypadku grup kapitałowych),
  • z wpłatą podatku należnego wykazanego w powyższym zeznaniu (bądź różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku).

Z kolei art. 4 rozporządzenia dotyczy tych spółek, które posiadają oddziały położone w innych gminach niż ich siedziba. Art. 28 ust. 1 ustawy o CIT wymaga od takich podatników złożenia do urzędu skarbowego wykazu oddziałów w podziale na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego – z informacją na temat liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W tym roku termin na realizację tego obowiązku został wydłużony – z 31 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zmiany też dla spółek na estońskim CIT

Rozporządzenia nie pomija także spółek na tzw. estońskim CIT. Również w ich przypadku termin złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy (zeznanie CIT-8E) został przedłużony do 30 czerwca 2023 r. – zgodnie z art. 2 rozporządzenia.

Dla spółek, które przeszły na estoński CIT na początku 2023 r. (w okresie od 1 stycznia do 1 marca) wydłużono również termin na realizację obowiązku związanego z wykazaniem przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia (zgodnie z przepisami należy to zrobić do końca 3. miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem) i zapłatą podatku należnego od dochodu z przekształcenia (co do zasady realizacja tego obowiązku powinna nastąpić do końca 3. miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem, ale zapłaty można dokonać również w częściach – w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT). Rozporządzenie przewiduje przesunięcie obu obowiązków – na 30 czerwca 2023 r. – przy czym podatnicy nadal będą mieli możliwość zapłaty podatku od przekształcenia w terminie 2-letnim, a o przyjętym sposobie rozliczenia powinni poinformować w sprawozdaniu finansowym.

Pożytek z opublikowanego rozporządzenia będzie istotnie ograniczony z uwagi na fakt, że w sporządzonym sprawozdaniu należy podać wiarygodną kwotę podatku. Biorąc pod uwagę to, że obowiązek sporządzenia sprawozdania nie został odroczony, samo wydłużenie terminu na zeznanie roczne nie oszczędzi wiele pracy księgowym. Najbardziej pracochłonnym zadaniem jest przecież skalkulowanie podatku, a nie złożenie zeznania.

W przypadku podatników, którzy na początku bieżącego roku przeszli na estoński CIT, wydłużeniu – do 30 czerwca 2023 r. – uległ również termin na złożenie zeznania za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Nie była do tego potrzebna odrębna regulacja, gdyż termin na realizację tego obowiązku powiązany jest z datą na złożenia zeznania CIT-8, która – jak wynika z rozporządzenia – została wyznaczona na 30 czerwca 2023 r.

Co ze sprawozdaniami?

Omawiane rozporządzenie weszło w życie 22 marca 2023 r., dzień po jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Nie ma ku temu przeszkód, jako że przyjęte rozwiązania są korzystne dla podatników – wydłużają one terminy na złożenie zeznań i wpłaty podatku. 

Modyfikacji – zgodnie z tym, co już zapowiadał resort finansów – nie uległy natomiast terminy na realizację obowiązków związanych ze sprawozdaniami finansowymi. Oznacza to, że podatnicy, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinni pamiętać o poniższych datach:

  • 31 marca 2023 r. – termin na sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • 30 czerwca 2023 r. – termin na zatwierdzenie sprawozdania,
  • 15 lipca 2023 r. – termin na złożenie sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym.

Czy biorąc pod uwagę brak przesunięcia powyższych terminów, wydłużenie czasu na złożenie deklaracji rocznych i zapłatę podatku, nadal można oceniać jako korzystne? Z pewnością tak, jednak pożytek z tego rozwiązania będzie istotnie ograniczony z uwagi na fakt, że w sporządzonym sprawozdaniu należy podać wiarygodną kwotę podatku. Biorąc pod uwagę to, że obowiązek sporządzenia sprawozdania nie został odroczony, samo wydłużenie terminu na zeznanie roczne nie oszczędzi wiele pracy księgowym. Najbardziej pracochłonnym zadaniem jest przecież skalkulowanie podatku, a nie złożenie zeznania.

Teoretycznie istnieje szansa, że Ministerstwo Finansów naprędce przygotuje odroczenie również dla sprawozdań, nic nie zapowiada, aby miało się tak stać.

Inne terminy także też bez odroczenia

Warto pamiętać, że u podatników CIT odroczone nie zostały pozostałe obowiązki raportowe. 31 marca upływają terminy na:

  • złożenie IFT-2R,
  • złożenie informacji CBC-R,
  • złożenie raportów dotyczących spółek nieruchomościowych.

Oczywiście nie wszyscy podatnicy mają obowiązek składania powyższych informacji podatkowych. Weryfikację w tym zakresie powinny przeprowadzić przede wszystkim spółki wchodzące w skład dużych grup kapitałowych, spółki nieruchomościowe oraz podmioty wypłacające do podmiotów zagranicznych (także ich oddziałów) należności z tytułów innych niż zakup towarów.

Nic nie zmienia się także dla spółek transparentnych podatkowo i podatników PIT. Zarówno terminy dotyczące sprawozdań finansowych, jak i te dotyczące rozliczenia PIT nie zostały przesunięte.

Bartosz Mazur

Autor: Bartosz Mazur, doradca podatkowy