Zwolnienie z ewidencjonowania na kasie także w przypadku braku zapłaty

Zwolnienie z ewidencjonowania na kasie także w przypadku braku zapłaty

Firmy leasingowe oraz CFM-owe, które oferują leasing konsumencki, mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej także w przypadku, gdy klient płaci z opóźnieniem, a nawet gdy nigdy nie dojdzie do zapłaty. Właśnie potwierdziły to organy podatkowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem banku lub innych instytucji płatniczych. Aby skorzystać ze zwolnienia, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno też jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczy płatność.

Ze zwolnienia korzystają również firmy świadczące usługi leasingu, wynajmu i dzierżawy. Bo choć większość umów na rynku zawieranych jest z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, będącymi podatnikami podatku VAT, to część firm – głównie CFM-owych – świadczy usługi również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, np. w postaci leasingu konsumenckiego.

Zwolnienie dzięki przelewowi

Większość firm świadczących usługi leasingu i wynajmu nie prowadzi obrotu gotówkowego. Ich klienci nie mogą dokonać zapłaty za usługi w gotówce, a płatności dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem banku. Tak jest również w przypadku spółki, świadczącej usługi najmu samochodów osobowych, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację w sprawie zwolnienia jej z obowiązku ewidencjonowania usług najmu świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli płatność jest dokonywana poprzez polecenie przelewu lub polecenie zapłaty.

W interpretacji z 30 lipca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.107.2021.2.ISK) organ podatkowy potwierdził prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług najmu samochodów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wynika to ze spełnienia wszystkich warunków określonych w par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w powiązaniu z poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia. Po pierwsze, wynajem samochodów nie został wymieniony w par. 4 ust. 2 rozporządzenia, który zawiera katalog usług, których świadczenie powoduje brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Po drugie, spółka ewidencjonuje otrzymywane zapłaty w sposób umożliwiający powiązanie świadczonej usługi z konkretną zapłatą i – po trzecie – otrzymuje wszystkie zapłaty w postaci polecenia przelewu lub zapłaty, dzięki czemu płatności spełniają warunku określone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Organ podatkowy uznał, że płatności realizowane z opóźnieniem nie są dokonywane w formie gotówkowej, przez co zachowany jest warunek, odnoszący się do formy płatności (określony w pkt. 37 załącznika do rozporządzenia), którego spełnienie jest konieczne do możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Uprawnienie to przysługuje spółce także w sytuacji, w której mimo podjętych działań windykacyjnych, należności nie zostaną w ogóle uzyskane.

Brak zapłaty nie wyklucza zwolnienia

Firma, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, chciała również uzyskać potwierdzenie, czy zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje jej także w przypadku, gdy w ogóle nie dochodzi do zapłaty za dane świadczenia lub gdy płatność następuje z opóźnieniem. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń spółka wysyła do klienta monit o zaległości i podejmuje działania windykacyjne. Nie ma ona jednak wiedzy o tym, jak potoczy się proces windykacyjny. Niekiedy spłata zaległości następuje po zakończeniu miesiąca, w którym świadczone były usługi, za które została wystawiona faktura. Zdarza się również, że klient w ogóle nie dokonuje zapłaty za wykonaną usługę. Wówczas spółka wypowiada umowę i podejmuje kroki do odebrania pojazdu od klienta.

We wniosku o interpretację firma zaznaczyła, że na koniec danego miesiąca, w którym świadczy usługi najmu, nie może określić, jaka część zaległych należności wpłynie do niej w ciągu kolejnego miesiąca, jaka – w jeszcze kolejnym miesiącu, a jakiej nie uda się odzyskać w ogóle. Podkreślono jednak, że niezależnie od rezultatu działań windykacyjnych, klienci nie dysponują inną możliwością uregulowania należności, niż za pośrednictwem banku lub innych instytucji płatniczych.

W odpowiedzi organ podatkowy uznał, że również płatności realizowane z opóźnieniem nie są dokonywane w formie gotówkowej, przez co zachowany jest warunek, odnoszący się do formy płatności (określony w pkt. 37 załącznika do rozporządzenia), którego spełnienie jest konieczne do możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Uprawnienie to przysługuje spółce także w sytuacji, w której mimo podjętych działań windykacyjnych, należności nie zostaną w ogóle uzyskane. „W tym bowiem przypadku nie nastąpi zapłata w jakiejkolwiek formie, czy to gotówkowej, czy też bezgotówkowej. Brak zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK nie wynika zatem ze zmiany formy płatności za wykonane usługi, ale z niepożądanych działań klienta, które nie są akceptowane przez wnioskodawcę i których nie sposób przewidzieć” – czytamy w interpretacji Dyrektora KIS.

Dobra informacja dla branży

Przy dużej skali działalności w zakresie świadczenia usług leasingu konsumenckiego zwolnienie z obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej może w zauważalny sposób zmniejszyć zakres czynności towarzyszących ewidencjonowaniu sprzedaży, jakie muszą podejmować firmy, działające na rynku leasingu i wynajmu samochodów. Tym bardziej w kontekście tego, że podstawowym dokumentem sprzedaży w takich sytuacjach zawsze pozostaje faktura.

Należy docenić stanowisko organu podatkowego, który nie zdecydował się na literalne i wąskie rozumienie przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, prezentując pozytywne dla podatników stanowisko, które nie pozbawia prawa do skorzystania ze zwolnienia w przypadku opóźnienia lub braku dokonania zapłaty przez klienta, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska, doradca podatkowy