Interpretacja w sprawie kart paliwowych jednak możliwa

Interpretacja w sprawie kart paliwowych jednak możliwa

Organy podatkowe odmawiały podatnikom wydania interpretacji indywidualnej w zakresie transakcji trójstronnych opartych o karty paliwowe, zasłaniając się wydaną w tym zakresie interpretacją ogólną Ministra Finansów. Praktyka fiskusa nie trwała jednak długo. Pojawiły się bowiem pierwsze interpretacje indywidualne, które mogą być pomocne w rozwiązaniu wątpliwości związanych ze stosowaniem kart paliwowych. 

Zadanie związane z rozstrzygnięciem klasyfikacji dla celów VAT transakcji dokonywanych przy wykorzystaniu kart paliwowych wziął na siebie Minister Finansów, wydając 15 lutego 2021 r. interpretację ogólną nr PT9.8101.3.2020. Wskazał w niej, że wystawca karty nie nabywa i nie przenosi prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w przypadku stwierdzenia istnienia następujących przesłanek:

  • nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  • decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o: sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości, momencie zakupu i sposobie jego wykorzystania;
  • ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;
  • ograniczenie się roli podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

Po spełnieniu powyższych warunków należy uznać, że dostawa towarów odbieranych przez nabywcę ze stacji paliw dokonywana jest pomiędzy podmiotem prowadzącym stację paliw a odbiorcą, a podmiot pośredniczący – wystawca karty – świadczy tylko usługę finansową.

Potrzebna interpretacja interpretacji?

Interpretacja wydana przez Ministra Finansów jest jednak niejasna, a przesłanki w niej wskazane nie pozwalają jednoznacznie zakwalifikować transakcji w każdym ze stosowanych modeli.

Organy podatkowe dostrzegły niejasności wynikające z interpretacji ogólnej, ponieważ w ostatnim czasie zostało wydanych kilkanaście interpretacji indywidualnych. Wszystkie są pozytywne dla wnioskodawców, ponieważ fiskus potwierdził, że przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia podatku VAT wykazywanego na fakturach wystawionych na ich rzecz.

Przykładowy problem interpretacyjny pojawił się już w zakresie pierwszego warunku, tj. nabywania towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców. Minister Finansów nie doprecyzował, czy poprzez sformułowanie „nabywanie towaru” należy rozumieć nabycie w sensie czysto prawnym (nabycie prawa własności), czy też w sensie całkowicie potocznym (np. jako odbiór towaru). Rozstrzygnięcie tej kwestii ma poważne konsekwencje. Jeśli bowiem sformułowanie to oznaczałoby nabycie prawa własności, to na gruncie istniejących umów w relacji Koncern paliwowy – Operator i Operator – Klienci, klient nigdy nie nabywa towarów i usług (nabywanych za okazaniem karty paliwowej) od operatora.

W związku z wątpliwościami wielu podatników zdecydowało się wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia prawidłowości klasyfikacji tego typu transakcji. Składane wnioski długo spotykały się z odmową wydania interpretacji ze strony Dyrektora KIS, który decyzję swoją uzasadniał wydaniem wspomnianej interpretacji ogólnej Ministra Finansów.

Interpretacje pozytywne dla wnioskodawców

Wygląda jednak na to, że organy podatkowe prawdopodobnie również dostrzegły niejasności wynikające z interpretacji ogólnej, ponieważ w ostatnim czasie zostało wydanych kilkanaście interpretacji indywidualnych. Na marginesie należy wskazać, że wszystkie są pozytywne dla wnioskodawców, ponieważ fiskus potwierdził, że przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia podatku VAT wykazywanego na fakturach wystawionych na ich rzecz. Przykładowymi interpretacjami w tym zakresie są:

  • 0111-KDIB3-1.4012.442.2021.1.KO z 21 września 2021 r.,
  • 0111-KDIB3-1.4012.438.2021.1.KO z 20 września 2021 r.,
  • 0114-KDIP4-3.4012.315.2021.2.EK z 13 sierpnia 2021 r.,
  • 0114-KDIP4-2.4012.400.2021.1.SKJ z 2 sierpnia 2021 r.,
  • 0114-KDIP4-2.4012.265.2021.2.MC z 16 lipca 2021 r.

W odniesieniu do przedstawionego wcześniej problemu interpretacyjnego, Dyrektor KIS wskazał jednoznacznie, że sformułowanie „nabywanie towarów” należy rozumieć jako nabycie w sensie prawnym. 

Oznacza to, że w celu prawidłowej klasyfikacji transakcji z użyciem kart paliwowych należy przede wszystkim przeanalizować postanowienia umowy zawartej z dostawcą. Jeśli w dalszym ciągu po stronie podatników pojawiać się będę wątpliwości interpretacyjne, pomocne mogą okazać się dla nich wydane już interpretacje. Alternatywą jest wystąpienie z własnym wnioskiem o interpretację.