NSA wskazał, jak dokumentować świadczenia dodatkowe w umowie leasingu finansowego

NSA wskazał, jak dokumentować świadczenia dodatkowe w umowie leasingu finansowego

banknoty

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2022 r. (sygn. I FSK 2384/18), potwierdza prawidłowość działania wielu firm leasingowych, które dokumentują usługi dodatkowe, towarzyszące dostawie towaru dokonanej w ramach umowy, za pomocą odrębnych faktur, a nie faktur korygujących. W przeszłości NSA prezentował jednak odmienne stanowisko, co powoduje, że mamy do czynienia z rozbieżnością w orzecznictwie i potencjalnymi konfliktami na linii finansujący-korzystający.

W ramach wprowadzenia warto przypomnieć, że w zasygnalizowanym wyroku NSA uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 lipca 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3068/17), który odnosił się do zasad opodatkowania i dokumentowania wszelkich opłat dodatkowych towarzyszących umowie leasingu finansowego. W swoim wyroku WSA w Warszawie potwierdził za organem podatkowym, że usługi dodatkowe świadczone przez bank (będący wnioskodawcą), związane z obsługą umowy leasingu finansowego, w tym z utrzymaniem i używaniem przedmiotu leasingu, należy uznać za bezpośrednio związane z umowami leasingu finansowego, stanowiące element podstawy opodatkowania dostawy towaru dokonanej w ramach tej umowy leasingu. Co istotne, wniosek o interpretację dotyczył nie tylko obsługi administracyjnej umowy leasingu czy też przedmiotu tej umowy, ale również – oprócz opłat z tytułu czynności administracyjnych –opłat należnych bankowi z tytułu rejestracji pojazdu, monitów i wezwań do zapłaty, a także innych opłat dotyczących bieżącej eksploatacji przedmiotu leasingu, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu itd.

Jak wynikało ze stanowiska WSA, organ podatkowy zasadnie uznał, że świadczenie wymienionych powyżej usług dodatkowych nie miałoby sensu ekonomicznego bez zawarcia umowy leasingu finansowego i dokonanej w ramach tej umowy dostawy towarów. W konsekwencji WSA stwierdził, że opisane przez bank usługi (w tym czynności administracyjne, za które pobierane są opłaty, rejestracja pojazdu, monity, wezwania i inne opłaty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu, składki ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu), jako bezpośrednio związane z umowami leasingu finansowego, nie stanowią odrębnych usług, lecz element podstawy opodatkowania dostawy towaru dokonywanej w ramach umowy leasingu finansowego.

W przeszłości inne stanowisko

Jeśli ten wyrok zostałby utrzymany przez NSA, mógłby wywołać spore zamieszanie wśród firm leasingowych, jako że w praktyce akceptacja założenia, że wszystkie płatności opisane we wniosku przez bank stanowią element podstawy opodatkowania pierwotnej dostawy towarów, miałaby znaczące skutki dla sposobu ich dokumentowania i zasad opodatkowania. Należałoby na przykład uznać, że wszelkie czynności administracyjne, w związku z którymi firma leasingowa pobiera opłaty dodatkowe (ale także płatności podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportu), nie mają charakteru samoistnego, lecz stanowią element podstawy opodatkowania pierwotnej dostawy towarów. Wywołałoby to skutki opisane poniżej. 

  • Podatnik (firma leasingowa) powinien dokumentować takie należności zawsze za pomocą faktur korygujących, nie zaś dodatkowych i niezależnych faktur VAT – co do zasady bowiem, jeśli podstawa opodatkowania ulega zmianie, podatnik jest zobowiązany wystawić z tego tytułu fakturę korygującą.
  • Opłaty dodatkowe towarzyszące umowie leasingu finansowego powinny być opodatkowane według zasad stosowanych w odniesieniu do dostarczonego towaru, tj. powinna w tym przypadku znaleźć zastosowanie stawka VAT, która miała zastosowanie do pierwotnej dostawy towaru. Miałoby to szczególne znaczenie np. w przypadku leasingu urządzeń medycznych czy leasingu finansowego opodatkowanego według procedury VAT marża.
  • Na gruncie JPK wszelkie faktury korygujące, które odniosłyby się do podstawy opodatkowania pierwotnej dostawy towaru powinny podlegać takiemu samemu oznakowaniu, jak pierwotna dostawa. W praktyce oznaczałoby to, że np. faktura korygująca wystawiona na kwotę podatku od nieruchomości dotyczącego leasingu finansowego nieruchomości powinna w ramach JPK podlegać oznaczeniu GTU_10. Co więcej, takie oznaczenie powinno być stosowane również do innych opłat administracyjnych i manipulacyjnych dotyczących umowy leasingu finansowego danego przedmiotu.
  • Jeśli należność z tytułu wskazanych opłat (np. podatku od nieruchomości czy opłat manipulacyjnych lub administracyjnych) powstałaby po upływie okresu przedawnienia w odniesieniu do pierwotnego zobowiązania (z tytułu pierwotnej dostawy towaru), należałoby uznać, że firma leasingowa nie ma już prawa do wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury i opodatkowania takiej należności VAT. Tym samym, uznając takie dodatkowe płatności za element podstawy opodatkowania pierwotnej dostawy towaru, po upływie okresu przedawnienia nie podlegałyby już one VAT.

Dla uznania wartości dodatkowych świadczeń za zwiększającą podstawę opodatkowania niezbędnym elementem jest, by taka wartość świadczeń była znana na moment określenia podstawy opodatkowania. NSA uznał za niedopuszczalną sytuację, w której bank dokonuje dostawy towarów, podczas gdy wartość tej dostawy nie jest znana ani w momencie dokonania tej czynności, ani nawet w momencie, w którym winien być z tego tytułu rozliczony podatek. Oznaczałoby to akceptację sytuacji, w której podstawa opodatkowania miałaby charakter hipotetyczny, zmienny w czasie i warunkowy.

Należy też podkreślić, że stanowisko zaprezentowane przez WSA nie było niczym niespotykanym – znajdowało ono odzwierciedlenie przykładowo w wyroku NSA z 29 maja 2019 r. (sygn. I FSK 726/17). W tym wyroku NSA potwierdził, że należność z tytułu podatku od nieruchomości, dotyczącego nieruchomości oddanej do używania w ramach leasingu finansowego, jako zwiększająca pierwotną podstawę opodatkowania powinna być dokumentowana za pomocą faktury korygującej do faktury pierwotnej, nie zaś za pomocą odrębnej faktury.

Dodatkowe należności niepewne

Jednak tym razem, rozpatrując skargę kasacyjną banku, NSA doszedł do przeciwnych wniosków. Co więcej, wskazał nawet, że ma świadomość, iż w przeszłości NSA zajął inne stanowisko (w przywołanym wyroku z 2019 r.), jednak skład orzekający w tej sprawie się z tym podejściem nie zgadza.

NSA wydając wyrok z 7 kwietnia 2022 r. (sygn. I FSK 2384/18), uchylił wyrok WSA i nie zgodził się z tym, że wszystkie wskazane przez bank płatności dodatkowe, towarzyszące dostawie towaru dokonanej w ramach leasingu finansowego, powinny być traktowane jako element podstawy opodatkowania tej dostawy i dokumentowane fakturami korygującymi. Z ustnych motywów wyroku wynika, że dla uznania wartości tych dodatkowych świadczeń za zwiększającą podstawę opodatkowania, niezbędnym elementem jest, by taka wartość świadczeń była znana na moment określenia podstawy opodatkowania. Za niedopuszczalną NSA uznał natomiast sytuację, w której bank dokonuje dostawy towarów, podczas gdy wartość tej dostawy nie jest znana ani w momencie dokonania tej czynności, ani nawet w momencie, w którym winien być z tego tytułu rozliczony podatek. Oznaczałoby to bowiem – w ocenie NSA – akceptację sytuacji, w której podstawa opodatkowania miałaby charakter hipotetyczny, zmienny w czasie i warunkowy. Co więcej, zaistnienie samych należności dodatkowych, wchodzących rzekomo do podstawy opodatkowania pierwotnej dostawy, miałoby charakter hipotetyczny i niepewny – przykładowo, niekoniecznie musiałyby zaistnieć monity i innego rodzaju wezwania. NSA wskazał też, że sama wartość tych świadczeń nie jest znana na moment dokonania dostawy towaru, ponieważ, np. podatek od nieruchomości czy podatek od środków transportu z roku na rok może ulegać zmianie.

W oparciu o te, dość rewolucyjne, stwierdzenia NSA uznał, że co prawda, zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, do podstawy opodatkowania wchodzą podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty samego podatku od towarów i usług, koszty dodatkowe itp., pobierane przez dokonującego dostawy od nabywcy, ale z jednym zastrzeżeniem, że ich wartość przynajmniej jest możliwa do określenia, jest znana na dzień dokonania tej dostawy, a tym samym nie jest to wartość, która może ulegać ciągłym zmianom. Odnosząc się do tego stanowiska NSA, w mojej ocenie ta teza jest dość rewolucyjna i to nie tylko w odniesieniu do leasingu finansowego. Jednak omawiając sam leasing finansowy, należy wskazać, że tę samą konkluzję można by zastosować do elementu odsetkowego rat leasingowych, który jest wysoce zmienny w czasie i z góry wiadome jest, że będzie on podlegał fluktuacjom.

Korzystający odrzuci fakturę?

NSA uzasadnił swoje stanowisko dodatkowo względami techniki podatkowej wskazując, że w myśl stanowiska WSA podatnik (finansujący) byłby zobowiązany do wystawiania faktur korygujących z tytułu jednorazowego dokonania dostawy towarów przez wiele lat. W przypadku umów leasingu zawartych na kilka czy kilkanaście lat oznaczałoby to konieczność wystawiania faktur korygujących w bardzo długim okresie, ale też budziło wątpliwości, czy takie faktury mogą być w ogóle wystawiane i czy dają prawo do odliczenia VAT w przypadku upłynięcia okresu przedawnienia pierwotnego zobowiązania. Z tych względów NSA uznał za niedopuszczalne, by podstawa opodatkowania nie była znana podatnikowi na moment dokonania czynności podlegających opodatkowaniu i podlegała korekcie w zależności od tego, czy jakieś świadczenie się w przyszłości pojawi i jaka będzie jego wartość.

Oceniając ten wyrok, należy stwierdzić, że niewątpliwie zdecydowanie ułatwia on działanie firm leasingowych – dokumentowanie należności dodatkowych, w tym podatków, za pomocą odrębnych faktur, a nie faktur korygujących, jest raczej praktyką dominującą wśród firm leasingowych. To, co może martwić, to fakt, iż na chwilę obecną można już mówić o pewnej rozbieżności w orzecznictwie – niewątpliwie utrudniający znalezienie rozwiązań, które będą akceptowane zarówno przez firmę leasingową, jak i korzystającego. Kierując się najnowszym wyrokiem NSA w tej sprawie, finansujący może bowiem wystawić dodatkową fakturę opiewającą na wartość należnego podatku od nieruchomości po upływie ponad 5 lat od oddania nieruchomości w leasing. Natomiast stosując się do wcześniejszego wyroku NSA (oraz podejścia organów) korzystający odrzuci taką fakturę, twierdząc, że w jej miejsce powinna być wystawiona faktura korygująca, która jednak nie może już być wystawiona z uwagi na upływ okresu przedawnienia.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska, doradca podatkowy