Podatkowe zamknięcie roku – najważniejsze terminy w zakresie CIT i PIT

Podatkowe zamknięcie roku – najważniejsze terminy w zakresie CIT i PIT

Aktualizacja tekstu: 31.03.2023

Początek nowego roku to czas nierozerwalnie związany z realizacją obowiązków sprawozdawczych i podatkowych. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne zebranie informacji o terminach sporządzenia najważniejszych deklaracji podatkowych w zakresie CIT i PIT. Podane terminy płatności dotyczą podmiotów, których rok podatkowy jest zgody z rokiem kalendarzowym.

Część terminów złożenia deklaracji uległa zmianie na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów – tak, jak miało to miejsce w latach poprzednich. Więcej czasu przewidziano na złożenie zeznania rocznego (i zapłatę podatku) przez podatników CIT. Wydłużono też termin na przekazanie do organu podatkowego informacji ORD-U, zrównując go z terminem na złożenie formularza TPR-C.

Dodatkowo, w porównaniu z latami poprzednimi, inny jest termin na złożenie deklaracji PIT-28, który wraz z wejściem nowelizacji Polskiego Ładu został wydłużony do 30 kwietnia (dotyczy to również lat kolejnych), a w tym roku de facto – z uwagi na przypadający na ten dzień wolny – do 2 maja, podczas gdy wcześniej obowiązywał termin do końca lutego.

Terminy na złożenie deklaracji w zakresie CIT

1) CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (główna deklaracja w zakresie CIT).

Termin: do końca szóstego miesiąca następnego roku podatkowego (30.06.2023) – termin wydłużony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do deklaracji CIT-8 należy dołączyć stosowne załączniki, w zależności od sytuacji spółki. Wśród załączników należy wymienić:

  • CIT-ST* – informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 
  • CIT-8/O – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku,
  • CIT-D – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
  • CIT-KW – informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (składana przez podatników przechodzących od kolejnego roku podatkowego na estoński CIT),
  • CIT/BR – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R),
  • CIT/MIT – informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24B ustawy (podatek od przychodów z budynków),
  • CIT/PM – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium RP,
  • CIT/IP – informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. ulga IP Box),
  • CIT/WW – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
  • CIT/WZ – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (tzw. ulga na złe długi)**

* CIT-ST – składa się zarówno po zakończeniu roku podatkowego, jak i w trakcie. CIT-ST należy złożyć w terminie wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za pierwszy miesiąc roku podatkowego (tj. 20.02.2023) i za każdym razem, jeśli zmianie ulegnie stan zatrudnienia wpływający na strukturę zatrudnienia w oddziałach spółki w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

** od 1 stycznia 2023 r. formularz CIT-WZ został zlikwidowany. CIT-8 za 2022 r. będzie ostatnią deklaracją, do której załącza się CIT-WZ w przypadku skorzystania z ulgi na złe długi. 

2) CIT-8E – deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek (deklaracja dla podatników na estońskim CIT).

Termin: do końca szóstego miesiąca następnego roku podatkowego (30.06.2023) – termin wydłużony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

3) ZAW-RD – zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Termin: do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem (zakładając przejście na estoński CIT od 01.01.2023, będzie to 31.01.2023).

4) OSW-RD – oświadczenie o podmiotach, w których prawa posiada udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek.

Termin: do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem (zakładając przejście na estoński CIT 01.01.2023 bądź korzystanie z estońskiego CIT już kolejny rok, będzie to 31.01.2023), a w przypadku zmiany stanu faktycznego – w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.

5) IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Termin: do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym (31.03.2023).

6) CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Termin: do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (31.01.2023).

7) WH-OSC – oświadczenie o posiadaniu dokumentów uprawniających do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania do wypłat lub dalszych wypłat.

Płatnicy, którzy w 2022 r. złożyli oświadczenie WH-OSC (wyłączające stosowanie mechanizmu pay and refund na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT), a następnie dokonywali dalszych wypłat należności, obowiązani są do złożenia tzw. oświadczenia następczego (domykającego).

Termin: 31.01.2023 (w zakresie oświadczeń „pierwotnych” złożonych w 2022 r.).

8) TPR-C – informacja o cenach transferowych.

Termin: do końca jedenastego miesiąca roku podatkowego (TPR-C za 2022 r. należy sporządzić do 30.11.2023).

9) ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami.

Termin: 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (30.11.2023) – termin wydłużony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 marca 2023 r. w sprawie zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Uwaga: jeśli spółka składa TPR-C, nie ma obowiązku składania ORD-U (chyba, że były zawierane tzw. transakcje rajowe); terminy na złożenie ORD-U i TPR-C są obecnie zbieżne.

10) CIT-CFC – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Termin: do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (02.10.2023).

11) Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Termin: do końca 12. miesiąca następnego roku podatkowego (informację za 2022 r. należy udostępnić na stronie internetowej i przekazać jej adres organowi do 02.01.2024).

Część terminów złożenia deklaracji uległa zmianie na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów – tak, jak miało to miejsce w latach poprzednich. Więcej czasu przewidziano na złożenie zeznania rocznego (i zapłatę podatku) przez podatników CIT. Wydłużono też termin na przekazanie do organu podatkowego informacji ORD-U.

Terminy na złożenie deklaracji w zakresie PIT

Deklaracje (informacje) dotyczące pracodawców:

1) PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. 

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023).

2) PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023).

3) PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023). Informacja jest składana zarówno do urzędu skarbowego, jak i przedstawiana podatnikowi.

4) PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023) – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (28.02.2023) – dla informacji przesyłanych podatnikowi.

5) IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Termin: do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (28.02.2023). Informacja jest składana zarówno do urzędu skarbowego, jak i przedstawiana podatnikowi.

Deklaracje (informacje) dotyczące osób fizycznych:

6) PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin: Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

Uwaga: od 2023 r. termin na złożenie deklaracji PIT-28 został wydłużony. Wydłużeniu nie uległ natomiast termin zapłaty podatku wynikający z deklaracji – przypada on na koniec lutego 2023 r.

7) PIT-36 (podatnik rozliczający się skalą podatkową) / PIT-36L (podatnik rozliczający się podatkiem liniowym) – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

8) PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy osób na etacie).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

9) PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy przychodów z akcji / papierów wartościowych / odpłatnego zbycia walut wirtualnych).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

10) PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy przychodów ze zbycia nieruchomości).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

11) DSF-1 – deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym.

Termin: do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).