Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych. Co wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych. Co wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów?

Definicja spółki nieruchomościowej została wprowadzona do ustawy o CIT oraz do ustawy o PIT i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Spółka ta ma szereg obowiązków związanych z przekazywaniem informacji na temat swojej działalności. Dodatkowe dane zobowiązani są przesyłać także wspólnicy spółek nieruchomościowych. Obowiązująca od 28 lutego 2023 r. interpretacja ogólna Ministra Finansów ma pomóc w ustaleniu kręgu podmiotów zobowiązanych do składania tych informacji. Poniżej analizujemy jej główne tezy.

W pewnym uproszczeniu – spółka nieruchomościowa jest podmiotem, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do tych nieruchomości, w dowolnym okresie następujących bezpośrednio po sobie 12 miesięcy.

Co budziło wątpliwości?

Zgodnie z ustawą o CIT, spółki nieruchomościowe oraz podatnicy, którzy posiadają w takiej spółce bezpośrednio lub pośrednio akcje, które dają im przynajmniej 5% prawa głosu (lub ogół praw i obowiązków daje im przynajmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną bądź przynajmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa bądź praw o podobnym charakterze), mają obowiązek przesyłania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, następujących informacji:

 • o podmiotach, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio w danej spółce nieruchomościowej udziały, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, razem z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – te dane mają obowiązek przekazywać spółki nieruchomościowe;
 • o liczbie posiadanych bezpośrednio lub pośrednio w danej spółce nieruchomościowej udziałów, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – obowiązek przekazywania tych danych spoczywa na wspólnikach spółek nieruchomościowych.

Powyższe informacje powinny być przesłane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej.

W związku z powyższym, powstały wątpliwości co do kręgu podmiotów zobowiązanych do składania tych informacji. W szczególności, czy dla zaistnienia obowiązku informacyjnego wystarczy sam fakt posiadania udziałów (akcji) lub innych praw w spółce nieruchomościowej, czy też konieczne jest istnienie obowiązku podatkowego w Polsce z jakiegokolwiek tytułu w roku podatkowym, którego dotyczy ta informacja. Wprowadzenie nowej instytucji spółki nieruchomościowej, brak orzecznictwa sądowego, jak również potrzeba zapewnienia jednolitego stosowania przepisów, uzasadniły rozstrzygnięcie tych wątpliwości, czego efektem jest interpretacja ogólna Ministra Finansów z 23 lutego 2023 r. w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach.

W wydanej interpretacji Minister Finansów bardzo szeroko definiuje krąg podmiotów zobowiązanych do składania informacji, nie uzależniając tego od faktu posiadania siedziby w Polsce. Należy to traktować jako kolejny przejaw tendencji do uszczelniania systemu podatkowego.

9 najważniejszych tez

Celem wprowadzonych w 2021 r. przepisów jest pozyskanie przez administrację skarbową informacji o podmiotach, które mogą być zobowiązane do zapłaty podatku w Polsce w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce nieruchomościowej. Zakres tych informacji dookreśla interpretacja ogólna Ministra Finansów z 23 lutego 2023 r., której najważniejsze tezy są następujące:

 1. Podmiotami, na które został nałożony obowiązek informacyjny, są: a) spółka nieruchomościowa, oraz b) podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze („podatnicy posiadający prawa do spółki nieruchomościowej”).
 2. Spółka nieruchomościowa, zobowiązana jest do raportowania informacji o: a) podatnikach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej, oraz b) liczbie praw posiadanych przez każdy podmiot będący takim podatnikiem.
 3. Podatnicy posiadający prawa do spółki nieruchomościowej (wymienieni w pkt 1b powyżej), zobowiązani są do składania informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce, udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Wskazany obowiązek informacyjny dotyczy zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarządu na terytorium Polski.
 4. Przez „podatnika posiadającego (bezpośrednio lub pośrednio) prawa do spółki nieruchomościowej”, wymienionego w pkt 1b), należy rozumieć: a) wspólnika spółki nieruchomościowej, b) podmiot, który posiada prawa do spółki nieruchomościowej w sposób pośredni – w przypadku, gdy takie posiadanie praw jest realizowane poprzez wspólnika lub kolejne podmioty (tzw. podmioty transparentne podatkowo), c) wspólnika spółki nieruchomościowej, będącego osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem w spadku, d) osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo w spadku, którzy posiadają prawa do spółki nieruchomościowej w sposób pośredni – w przypadku, gdy takie posiadanie praw realizowane jest poprzez wspólnika lub kolejne podmioty (tzw. podmioty transparentne podatkowo).
 5. W celu obliczenia minimalnego progu posiadanych praw (udziałów, akcji, tytułów uczestnictwa lub innych praw) w wysokości 5%, jak wskazał Minister Finansów, należy zsumować prawa posiadane w spółce nieruchomościowej w sposób pośredni z prawami posiadanymi bezpośrednio.
 6. W odniesieniu do podatników posiadających prawa do spółki nieruchomościowej obowiązek informacyjny powstaje bez względu na to, czy w roku podatkowym, na koniec którego składana jest informacja, uzyskany został przychód (dochód) z tego udziału z jakiegokolwiek tytułu. Natomiast krąg zobowiązanych podmiotów, został określony bardzo szeroko i zawiera: a) osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkami wskazanymi w ustawie); spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży w określonym terminie oświadczenia o wspólnikach; c) spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
 7. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, a powstanie obowiązku informacyjnego w omawianym przypadku determinuje sam fakt posiadania, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów w spółce nieruchomościowej.
 8. Obowiązek informacyjny ciążący na podatnikach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej nie dotyczy podatników zwolnionych z podatku CIT. Zwolnienie podmiotowe skutkuje bowiem tym, że podmiot, który jest nim objęty, zostaje z podatku zwolniony bez względu na rodzaj i wielkość uzyskiwanych dochodów. Tym bardziej nie powinien go dotyczyć obowiązek informacyjny. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie to nie ma zastosowania do samej spółki nieruchomościowej.
 9. W przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązki informacyjne stosuje się nie do samej grupy, lecz do spółek wchodzących w jej skład.

Interpretacja wpisuje się w trend

Podsumowując, należy podkreślić, że Minister Finansów w wydanej interpretacji bardzo szeroko definiuje krąg podmiotów zobowiązanych do składania informacji, nie uzależniając tego od faktu posiadania siedziby w Polsce. Jest to kolejny przejaw tendencji do uszczelniania systemu podatkowego. Podkreślić należy szczególną rolę zarządów spółek nieruchomościowych w bieżącej weryfikacji struktury udziałowej (akcyjnej) takich podmiotów, co w przypadku dużych korporacji czy struktur holdingowych wymaga dużego zaangażowania i bieżącego monitorowania tych struktur.