Uchwała NSA a obrót nieruchomościami objętymi „dekretem Bieruta”

Już od połowy lat 90. ubiegłego wieku sądy orzekają w tzw. sprawach dekretowych dotyczących gruntów warszawskich. Kwestie te doczekały się również wielu publikacji, opracowań i monografii. Wydawało się, że linia orzecznicza w tej kwestii jest ugruntowana. Aż do 10 kwietnia 2024 r., kiedy Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę mającą istotny wpływ na orzecznictwo w sprawach dekretowych.

Odbudowa Pałacu Saskiego i innych historycznych budynków w centrum Warszawy – stan aktualny

Wojewoda Mazowiecki wydał obwieszczenie w sprawie „Przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”, z którego wynika, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji zezwalającej na wejście na teren nieruchomości, na których ma być realizowana inwestycja. W związku z tym, że odbywa się to w trybie specustawy, na nabywcach i zbywcach nieruchomości znajdujących się na jej terenie, mogą spoczywać dodatkowe obowiązki.

Pomoc dla kredytobiorców. Od wakacji do funduszu wsparcia

Rząd doszedł do porozumienia w kwestii przedłużenia tzw. wakacji kredytowych. Projekt nowelizacji ustawy wpłynął do laski marszałkowskiej 12 marca 2024 r. Przewiduje on wprowadzenie istotnych ograniczeń w stosunku do przepisów obowiązujących wcześniej. Zmiany czekają również regulacje dotyczące funkcjonowania funduszu wsparcia, który ma stać się podstawowym narzędziem pomocowym dla kredytobiorców w trudnej sytuacji.

Waloryzacja świadczeń pieniężnych w umowach – kiedy wysoka inflacja uzasadnia zmianę ceny?

Sytuacja makroekonomiczna na rynkach światowych, trwająca wojna w Ukrainie oraz wzrost cen produktów i usług w Polsce spowodowały, że w wielu umowach, dotyczących m.in. usług i wynajmu nieruchomości, uzgodniona początkowo cena lub wynagrodzenie zostają jednostronnie podwyższone. Najczęstszym uzasadnieniem takiej sytuacji jest wzrost inflacji. Czy jednak zawsze taka podwyżka jest prawnie dozwolona i skuteczna?

Fundacja rodzinna sprzedaje nieruchomość – co z VAT?

Jeden z rodzajów działalności gospodarczej, którą może wykonywać fundacja rodzinna, dotyczy zbywania przez nią mienia. Wątpliwości mogą dotyczyć jednak zbycia nieruchomości przez taki podmiot i kwalifikacji takiej transakcji w VAT. Wskazówek w tym zakresie nie dostarczają przepisy, które nie odnoszą się wprost do tej formy prawnej, ale pomocne mogą okazać się kryteria, które organy stosują w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości pochodzących z majątku prywatnego osób fizycznych.

Zwrot przedmiotu najmu – rozliczenie nakładów

Jedną z istotnych kwestii często pomijanych w umowach najmu lokali, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych, jest rozliczenie nakładów dokonanych przez najemcę w trakcie trwania umowy najmu. Dlatego warto przypomnieć ogólne zasady mające zastosowanie do rozliczenia nakładów, a także skutki braku uregulowania tych kwestii w umowie.

Nowe warunki techniczne mające zastosowanie do budynków. Jest nowe rozporządzenie

W dniu 9 listopada b.r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawiera ono wiele zmian w zakresie wymogów technicznych i usytuowania budynków. Ma być odpowiedzią na wiele budzących niepokój zjawisk związanych z tzw. patodeweloperką, na które składają się m.in. minimalne odległości pomiędzy budynkami, budowa tzw. mikroapartamentów czy brak koniecznej infrastruktury.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – przepisy obowiązują, wątpliwości pozostały

31 sierpnia 2023 r. weszła w życie większość zmian do ustawy „O gospodarce nieruchomościami”, jak również do ustawy „O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”, dzięki którym firmy (i inne osoby prawne) mogą – pod pewnymi warunkami – przekształcić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w odrębną własność. Poniżej omawiamy najważniejsze z tych zmian.

Niekonstytucyjna definicja budowli w podatku od nieruchomości. Czy nadal ją stosować?

Po głośnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał zdefiniowanie budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości poprzez odesłanie do definicji budowli na gruncie prawa budowlanego za niezgodny z ustawą zasadniczą, wydano pierwsze wyroki, odnoszące się do ustalania przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w okresie poprzedzającym zmianę przepisów przez ustawodawcę i wykonanie wyroku Trybunału. Jakie stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny?

Zmiany przyjęte. Dla jednych dodatkowy 6-proc. PCC, dla innych zwolnienie z opodatkowania

Przyjęta 26 maja 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jedna z nich przewiduje opodatkowanie dodatkowym, wynoszącym 6%, PCC zakupu szóstego i każdego następnego lokalu mieszkalnego na jednej nieruchomości gruntowej. Inna zwalnia zaś z zapłaty PCC od zakupu mieszkania osoby, które nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego.