Ambulans na równi z samochodem luksusowym? Sąd potwierdza

Ambulans na równi z samochodem luksusowym? Sąd potwierdza

Zawierając umowę leasingu, której przedmiotem jest ambulans, korzystający zobowiązany jest do stosowania proporcji analogicznie jak w przypadku „samochodów luksusowych”, ponieważ na gruncie ustaw o podatkach dochodowych karetka nie jest samochodem specjalnym, a osobowym. W konsekwencji leasingobiorca nie ma prawa do ujęcia w całości w kosztach uzyskania przychodów poniesionych przez siebie wydatków związanych z umową leasingu.

Powyższy wniosek wynika z wyroku WSA w Lublinie z 25 października 2023 r. (sygn. I SA/Lu 385/23). Został on wydany w rezultacie skargi na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora KIS 9 maja 2023 r. (sygn.: 0115-KDIT3.4011.186.2023.2.JS). Podatnik, który wniósł o jej wydanie, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu medycznego. W jej ramach zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód specjalny – ambulans o DMC 3,5 t, przeznaczony do przewozu maksymalnie 4 osób. Karetka miała powstać w następstwie przebudowy i przystosowania do celów transportu medycznego pojazdu ciężarowego, którego cena zakupu wyniosła 381 300 zł brutto. Po dokonaniu wskazanych prac i przeprowadzeniu stosownych badań technicznych, samochód miał zostać zarejestrowany jako „pojazd specjalny – karetka sanitarna”.

Sąd zgodny z organem

Podatnik chciał potwierdzić, czy po przebudowie samochodu z ciężarowego na specjalny (ambulans do transportu medycznego), uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez podmiot zajmujący się profesjonalnie dostosowywaniem pojazdów do wykorzystania jako ambulanse i przeprowadzeniu stosownych badań technicznych, będzie mu przysługiwało prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wszystkich poniesionych opłat leasingowych, których suma przekroczy 150 000 zł. W jego ocenie takie uprawnienie będzie mu przysługiwać, z uwagi na to, że przepis wprowadzający limitowanie ujmowania w kosztach uzyskania przychodów opłat leasingowych, których suma przekroczy 150 000 zł odnosi się wyłącznie do samochodów osobowych, zaś przedmiotowy ambulans już przed przebudową był samochodem ciężarowym, a po jej dokonaniu – jako pojazd specjalny – tym bardziej nie będzie samochodem osobowym.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z takim podejściem. Odwołał się wprost do definicji samochodu osobowego zawartej w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT, zgodnie z którą samochodem osobowym jest każdy pojazd o DMC nieprzekraczającej 3,5t, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, nie mieszczący się w jednej z kategorii wskazanych w powołanym powyżej przepisie. Wśród nich (lit. c), owszem, są pojazdy specjalne, przy czym to, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, musi wynikać z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, a dodatkowo muszą być spełnione warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy. W katalogu tym nie ma ambulansów, a w konsekwencji, pomimo tego, że pojazdy te są traktowane jako „specjalne” na gruncie przepisów ruchu drogowego (co ma odzwierciedlenie w dowodzie rejestracyjnym), to zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych są to samochody osobowe, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym ograniczeniem w prawie do kwalifikowania do kosztów wydatków związanych z ich leasingiem oraz obowiązkiem stosowania proporcji do wszystkich kosztów poniesionych z tego tytułu, które przekraczają 150 000 zł.

To, że karetki sanitarne są pojazdami specjalnymi na gruncie przepisów o ruchu drogowym, nie ma przełożenia na przepisy podatkowe, które kwalifikują ambulanse jako samochody osobowe, co powoduje konieczność stosowania ograniczenia w ujmowaniu w kosztach uzyskania przychodów wydatków wynikających z umów leasingu na tego typu pojazdy.

Argumentację Dyrektora KIS w pełni podzielił WSA w Lublinie w powołanym powyżej wyroku, uznając, że sporny pojazd jest samochodem osobowym. Jest bowiem pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, posiada silnik o określonych parametrach, jego DMC nie przekracza 3,5 t, konstrukcyjnie jest przeznaczony do przewozu 4 osób łącznie z kierowcą. Jest co prawda pojazdem specjalnym, ale nie o przeznaczeniu określonym w art. 5a pkt 19a ustawy o PIT.

Brak przełożenia na przepisy podatkowe 

Omawianego wyroku nie można uznać za kontrowersyjny, ponieważ odwołuje się wprost do regulacji zawartych w ustawach o podatkach dochodowych. Odpowiednikiem art. 5a pkt 19a ustawy o PIT (który definiuje samochód osobowy) jest art. 4a pkt 9a ustawy o CIT, a art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT (przewidującego obowiązek stosowania proporcji wobec „samochodów luksusowych” będących przedmiotami leasingu) – art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT. Ustawodawca konsekwentnie uznaje ambulanse jako samochody osobowe, zarówno na gruncie sporów z zakresu podatku akcyzowego, jak i podatków dochodowych.

Fakt, że karetki sanitarne są pojazdami specjalnymi na gruncie przepisów o ruchu drogowym, nie ma przełożenia na przepisy podatkowe, które ambulanse kwalifikują jako samochody osobowe, co powoduje konieczność stosowania ograniczenia w ujmowaniu w kosztach uzyskania przychodów wydatków wynikających z umów leasingu na tego typu pojazdy i traktowania ich na równi z „samochodami luksusowymi”.